Arbeidssikkerhet i Finland

 
Generelle og enhetsspesifikke nødnumre
NØDNUMMER 112
Du kan gratis ringe nødnummer 112, uten å slå retningsnummer, fra hvilken som helst telefon. Du bør ringe 112 hvis du er i en presserende, reell nødssituasjon der liv, helse, eiendom eller miljø er i fare eller er truet, eller hvis du har grunn til å tro at så er tilfelle.
Når du ringer nødnummer 112:
• besvar operatørens spørsmål
• følg de instruksjoner du får
• legg bare på dersom du blir bedt om å gjøre det
GIFTINFORMASJONSSENTRALEN
Giftinformasjonssentralen besvarer presserende spørsmål vedrørende forebygging eller behandling av akutte forgiftninger, 24 timer i døgnet. Senteret betjener hele Finland.
Telefon 09 471 977 (direkte)
Telefon 09 4711 (sentralbord)
Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet.
STØTTE FOR UTSATTE
Lytting, samtale og veiledning. Dette nummeret kan også ringes anonymt. For å få hjelp over telefonen ring 020 316 116 Man–tirs 13–21 og ons–fre 17–21  
Kort og lisenser
FOTO-ID
Alle som arbeider på en byggeplass, må ha på seg ID-kort med foto som også må vise identitetsnummeret de er registrert med i det offentlige skatteregisteret (Tax Number Register). Arbeidstakere fra andre land enn Finland må få tildelt personnummer og skattenummer fra Skatteetaten før de starter å arbeide. Du kan be om at dine opplysninger blir lagt inn i det offentlige registeret ved å ringe 020 697 070 eller ved å oppsøke ditt lokale kontor for Skatteetaten.
YRKESMESSIG SIKKERHETSKORT
Yrkesmessig sikkerhetskort er utviklet for å bedre sikkerheten på delte arbeidsplasser. Yrkesmessig sikkerhetskort utstedes etter gjennomført yrkesmessig sikkerhetskurs og er deretter gyldig i fem år. For mer informasjon om yrkesmessig sikkerhetskort og kurs, samt avtale om bruk av yrkesmessig sikkerhetskort og det svenske Entre-kortet, se nettstedet: http://www.tyoturvallisuuskortti.fi/
LISENSER FOR VARMT ARBEID OG VARMT ARBEID PÅ TAK
Lisens for varmt arbeid gis ved gjennomført sikkerhetskurs for varmt arbeid. Målet er å bistå ansatte med å hindre brann som følge av varmt arbeid. Kurset dekker lovgivning og veiledning relatert til varmt arbeid, og det ansvar alle involverte parter har. Ved gjennomført kurs vil deltakerne ha fått en forståelse av de forberedelser som trengs for utførelse av varmt arbeid, og betydningen av Lisens for varmt arbeid, og deltakerne vil vite hvordan varmt arbeid skal utføres på en sikker måte. Lisensene er gyldige i fem år. http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuuskoulutus/Tulityokurssi
SIKKERHET 1 OG 2 FOR VEIARBEID Det finske trafikkverket krever at enhver som utfører veiarbeid på offentlig vei, gjennomgår opplæringen Roadwork Safety 1 og innehar sikkerhetskortet Roadwork Safety 1. Dette omfatter alle som utfører veivedlikehold ute på veien, sjåfører som transporterer overflate- og andre veimaterialer, og alle som kjører kjøretøy for veiarbeid, med mindre dette er et en-gangsprosjekt. Den finske trafikkverket krever at kurset Roadwork Safety 2 gjennomføres, og at man innehar sikkerhetskortet Roadwork Safety 2. Dette gjelder alle som har ansvar for arbeid og trafikksikkerhet, alle som er involvert i planlegging av ledelse, tilsyn og trafikkavvikling for veivedlikehold, samt tilsynspersonale for vedlikehold fra det finske trafikkverket, veiinspektører og kontraktsadministratorer for veiarbeid. Sikkerhetskortene for veiarbeid er gyldige i fem år.
FØRSTEHJELP EA 1
Etter bestått kurs vil delegatene kunne administrere grunnleggende førstehjelp i de områder som dekkes av kurset. Innhold i kurset:
• hjelpeprosedyrer i tilfelle ulykke eller sykdomsrelaterte nødsituasjoner
• grunnleggende om akutt førstehjelp
• førstehjelp for bevisstløs person
• grunnleggende gjenoppliving
• obstruksjon (fremmedlegeme i luftveiene)
• blodsirkulasjonssvikt (sjokk)
• sår
• de vanligste sykdomsrelaterte nødssituasjoner
• brannsår og elektriske brannskader
• brudd og leddskader
• forgiftning Førstehjelpsertifikatet EA 1® er gyldig i tre år 3. Orientering Arbeidsorientering er en prosess som introduserer den ansatte til en jobb. Dette tar sikte på å gi den ansatte tilstrekkelig veiledning i oppgaver, ulike operasjoner på arbeidsplassen, verktøy og arbeidssikkerhet. Det er alltid tilsynspersonen som har ansvar for arbeidsorienteringsprosessen.
Personlig verneutstyr
Risiko for ulykker eller sykdom bør først og fremst forebygges så mye som mulig gjennom prosedyrer med tekniske sikkerhetstiltak og måten arbeidet er organisert på; personlig verneutstyr skal bare brukes som en siste utvei. Arbeidsgiver skal forsyne den ansatte med det personlig verneutstyr som er påkrevd ved byggearbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å overvåke bruken av personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr som er påkrevd ved byggearbeid, består av:
- vernehjelmer
- hørselsvern
- vernebriller
- beskyttelsesmasker
- åndedrettsvern
- vernehansker
- vernesko
- fallsikringsutstyr
- god synlighet og verneklær
Stillaser
De finske myndigheters dekret om sikkerhet i anleggsarbeid fastsetter at arbeidstakere skal forsynes med tilstrekkelig stillas for alt arbeid som ellers ikke kan utføres på en sikker måte. Stillaskonstruksjoner må konstrueres og bygges på en slik måte at de er tilstrekkelig kraftige, faste og stabile. Stillas og alt relatert utstyr skal sikres og brukes på den måten det er ment å brukes. Opplysninger om maksimal beregnet last må være synlig på stillaset for alle som benytter det. Dette kan vises ved hjelp av selskapets eget stillaskort eller på tilsvarende måte. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205 6. Organisering av yrkesmessig helse og sikkerhet Arbeidsgiver er ansvarlig for alle helse- og sikkerhetsmessige tiltak på arbeidsplassen. Ifølge finsk lov om yrkesmessig sikkerhet og helse er arbeidsgiver pålagt å sørge for at påkrevde prosedyrer for å ivareta personalets helse og sikkerhet er på plass.
LEDER FOR YRKESMESSIG HELSE OG SIKKERHET
Alle byggeplasser skal ha en fungerende leder for helse og sikkerhet. Arbeidsgiver utnevner leder for helse og sikkerhet, med mindre arbeidsgiveren selv innehar denne funksjonen.
REPRESENTANT FOR YRKESMESSIG HELSE OG SIKKERHET (VERNEOMBUD)
På alle arbeidsplasser med minst ti fast ansatte skal de ansatte internt velge eget verneombud for å ivareta samarbeidet angående helse- og sikkerhetsmessige forhold på jobben.
KOMITÉ FOR YRKESMESSIG HELSE OG SIKKERHET
Alle arbeidsplasser med minst 20 faste ansatte må etablere en komité for yrkesmessig helse og sikkerhet. En slik komité kan også etableres på mindre arbeidsplasser dersom det er ønskelig. De juridiske oppgavene til komiteen for yrkesmessig helse og sikkerhet kan også ledes via et alternativt samarbeidssystem når dette er etablert med felles samtykke. Komiteen for yrkesmessig helse og sikkerhet består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere – med en egen representant for ansatte i administrasjonen – og den gjenvelges annethvert år. http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyosuojelutoiminta
Fagforeninger
Fagfolk innenfor byggebransjen tilhører den finske fagforeningen for bygningsarbeidere. Hovedfunksjonen for foreningen er å ivareta interessene til arbeidstakere på byggeplasser. Den finske fagforeningen for bygningsarbeidere har etablert en felles avtale med arbeidsgiverorganisasjonene om de minimumsbetingelser som skal gjelde for arbeid på byggeplasser. Denne fellesavtalen for arbeidsforhold skisserer industristandarder for lønn, arbeidstid, feriepenger, omfang av ferie, reduksjoner i arbeidstid, lønn ved offentlige helligdager og ved sykefravær. Alle arbeidere eller studenter innenfor byggebransjen kan bli medlem av den finske fagforeningen for bygningsarbeidere. http://rakennusliitto.fi/
Forsikring
Arbeidsgiverne er forpliktet til å etablere TyEL pensjonsdekning for de ansatte. Arbeidsgiverne er også lovpålagt å etablere ulykkesforsikring for de ansatte. http://www.stm.fi/vakuutusasiat/lakisaateinen_vakuutus