Arbetssäkerhet i Finland

 
Allmänna och enhetsspecifika nödnummer
NÖDNUMMER 112
Du kan ringa nödnumret 112 gratis utan att slå ett riktnummer, från alla telefoner. Du bör ringa 112 om du befinner dig i en akut, allvarlig nödsituation där liv, egendom eller miljö är i fara eller hotas eller om du har anledning att tro att detta är fallet. När du ringer nödnumret 112:
• svara på operatörens frågor
• följ instruktionerna du får
• lägg bara på om du ombeds att göra detta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL
Giftinformationscentralen besvarar brådskande frågor som rör förebyg-gande eller behandling av akut förgiftning, dygnet runt. Centralen betjänar hela Finland. Telefon 09 471 977 (direkt) Telefon 09 4711 (växel) Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
BROTTSOFFERJOUREN
Lyssnar, samtalar och ger råd. Detta nummer kan också ringas anonymt. För hjälp via ett telefonsamtal 020 316 116 Mån-tis 13-21 och ons-fre 17-21  
Kort och certifikat
FOTO-ID
Alla som arbetar på en byggarbetsplats måste bära ett ID-kort med foto som också måste visa det skattenummer som finns registrerat i det offent-liga skatteregistret. Arbetstagare från utanför Finland måste tilldelas ett personnummer och skattenummer av Skatteförvaltningen innan arbetet påbörjas. Du kan begära att dina uppgifter förs in i det offentliga registret genom att ringa 020 697 070 eller besöka ditt lokala skattekontor.
ARBETSSÄKERHETSKORT
Arbetssäkerhetskortet har tagits fram för att förbättra säkerheten vid ge-mensamma arbetsplatser. Arbetssäkerhetskortet utfärdas efter avslutad arbetarskyddskurs och är sedan giltigt i fem år. För mer information om arbetssäkerhetskortet och utbildningskursen samt avtalet som gäller an-vändningen av arbetssäkerhetskortet och det svenska Entre-kortet, gå till: http://www.tyoturvallisuuskortti.fi/
CERTIFIKAT FÖR HETA ARBETEN OCH HETT ARBETE PÅ TAK
Certifikatet för heta arbeten beviljas efter slutförande av en säkerhetskurs för heta arbeten vars mål är att hjälpa arbetstagare att förhindra bränder till följd av heta arbeten. Kursen omfattar lagstiftning och vägledning som rör heta arbeten samt ansvarsområden för alla berörda parter. Efter av-slutad kurs ska deltagaren ha fått en förståelse för de förberedelser som krävs för heta arbeten, och betydelsen av certifikatet för heta arbeten. Deltagaren kommer att veta hur man utför heta arbeten på ett säkert sätt. Certifikatet är giltigt i fem år. http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuuskoulutus/Tulityokurssi
SÄKERHET VID VÄGARBETE 1 OCH 2
Trafikverket kräver att alla som utför vägarbeten på allmän väg ska ge-nomgå Vägsäkerhetsutbildning 1 och bära ett Vägsäkerhetskort 1. Detta omfattar alla som utför vägunderhåll på vägen, chaufförer som transporterar beläggnings- och andra vägmaterial samt alla som kör ett vägarbetesfordon, såvida inte detta är en engångsprojekt. Trafikverket kräver att Vägsäkerhetsutbildning 2 ska genomföras och att ett Vägsäkerhetskort 2 ska bäras av alla som ansvarar för arbets- och vägsäkerhet, alla som är involverade i planeringen av ledning, tillsyn eller trafikcirkulation med hänsyn till vägunderhåll samt Vägförvaltningens arbetsledare för vägarbetsunderhåll, väginspektörer och administratörer som arbetar med vägarbetsavtal. Vägsäkerhetskorten är giltiga i fem år.
FÖRSTA HJÄLPEN EA1
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna ge grundläggande första hjälpen i de områden som omfattas av kursen. . Kursens innehåll:
• Hjälpförfaranden i händelse av en olycka eller sjukdomsrelaterad nödsituation
• Grunderna i första hjälpen
• Första hjälpen för någon som är medvetslös
• Grundläggande återupplivning
• Borttagning av främmande föremål i luftvägarna
• Störning i blodcirkulation (chock)
• Sår
• De vanligaste sjukdomsrelaterade nödsituationerna
• Brännsår och elektriska brännskador
• Frakturer och ledskador
• Förgiftning Första hjälpen EA 1®-certifikat är giltigt i tre år  
Arbetsplatsorientering
Arbetsplatsorientering är en process som introducerar en anställd till ett arbete och syftar till att ge den anställde tillräcklig vägledning om deras uppgifter, arbetsplatsens verksamhet, verktyg och arbetssäkerhet. An-svaret för arbetsplatsorienteringen vilar alltid på handledaren.
Personlig skyddsutrustning
Risken för olyckor eller sjukdom bör i första hand förebyggas så mycket som möjligt genom tekniska förebyggande rutiner och det sätt på vilket ar-betet organiseras. Personlig skyddsutrustning bör endast användas som en sista utväg. Personlig skyddsutrustning som krävs i byggarbete måste tillhandahållas av arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att övervaka användning-en av personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning som krävs vid byggarbete består av:
- Skyddshjälmar
- Hörselskydd
- Skyddsglasögon
- Skyddsmasker
- Andningsskydd
- Skyddshandskar
- Skyddsskor
- Fallskyddsutrustning
- Varsel- och skyddskläder
Byggnadsställningar
Den finska regeringens förordning om säkerhet vid byggnadsarbete fast-ställer att de anställda måste förses med byggnadsställningar för allt arbete som inte annars kan utföras på ett säkert sätt. Byggnadsställningarna ska vara konstruerade och byggda på ett sådant sätt att de är tillräckligt starka, fasta och stabila. Byggnadsställningar och annan tillhörande utrustning måste säkras och användas på avsett sätt. Den maximala avsedda lasten måste anges på byggnadsställningarna väl synligt för alla som använder dem. Detta kan visas med företagets eget byggnadsställningskort eller på likvärdigt sätt. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
Organisation av arbetshälsa och arbetssäkerhet
Arbetsgivaren är ansvarig för alla åtgärder som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att se till att nödvändiga rutiner finns för att sörja för de anställdas säkerhet och hälsa i arbetet.
ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSANSVARIG
Byggarbetsplatser måste ha en tillförordnad arbetsmiljö- och säkerhets-ansvarig. Arbetsgivaren utser en arbetsmiljöansvarig, såvida han/hon inte själv tar på sig den uppgiften.
SKYDDSOMBUD
På varje arbetsplats med minst tio ordinarie anställda måste de anställda välja ett skyddsombud bland sig själva för att främja samarbetet om ar-betsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
SKYDDSKOMMITÉE
På arbetsplatser med fler än 20 ordinarie anställda måste en skydds-kommitté väljas. En kommitté kan också väljas på mindre arbetsplatser, om så önskas. Skyddskommitténs juridiska skyldigheter kan också utfö-ras genom ett alternativt samarbetssystem som etablerats med samför-stånd. Skyddskommittén består av representanter för arbetsgivare och anställda - med en separat representant för tjänstemän - och väljs om vartannat år. http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyosuojelutoiminta
Fackföreningar
Yrkesverksamma inom byggbranschen hör till Byggnadsförbundet. Att skydda arbetstagarnas intressen på byggarbetsplatser är en viktig funktion för förbundet. Byggnadsförbundet har kommit överens om ett kollektivavtal med arbetsgivarförbunden om minimivillkor för arbete på byggarbetsplatser. I kollektivavtalen fastställs branschens löner, arbetsti-der, semesterersättningar, helgdagarnas längd, arbetstidsförkortning, söckenhelgsersättningar och lön under sjukfrånvaro. Den som är arbetstagare eller studerande inom byggbranschen kan bli medlem i Byggnadsförbundet. http://rakennusliitto.fi/
Försäkring
Det är arbetsgivarnas skyldighet att teckna TyEL-pension för de anställda. Arbetsgivarna är dessutom skyldiga enligt lag att teckna olycksfallsförsäkring för de anställda. http://www.stm.fi/vakuutusasiat/lakisaateinen_vakuutus