Työturvallisuus Suomessa

 

Yleiset hätä- ja puhelinnumerot
HÄTÄNUMERO 112
Hätänumeroon 112 voi soittaa maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa. Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112:
• vastaa kysymyksiin
• toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
• lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

MYRKYTYSTIETOKESKUS
Myrkytystietokeskus vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata.
- Puh. 09 471 977 (suora)
- Puh. 09 4711 (vaihde)
- Palvelu 24 t/vrk

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS
Kuuntelua, keskustelua ja ohjausta. Puhelimeen voi soittaa myös nimet-tömänä.
- Auttava puhelin puh. 020 316 116
  Ma – ti klo 13 – 21 ja ke – pe 17 – 21

Kortit ja luvat
KUVALLINEN HENKILÖKORTTI
Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy olla näkyvissä ku-vallinen henkilökortti, jossa on oltava myös veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Ulkomaalaisen työntekijän tulee hankkia Verohallinnolta henkilötunnus ja veronumero ennen työnteon aloittamista. Voit itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla numeroon 020 697 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä

TYÖTURVALLISUUSKORTTI
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista joka on voimassa viisi vuotta. Lisätietoa Työturvallisuuskortista ja –koulutuksesta sekä sopimuksesta, joka on tehty Työturvallisuuskortin ja ruotsalaisen Entre-kortin käytöstä: http://www.tyoturvallisuuskortti.fi/

TULITYÖ- JA KATTOTULITYÖKORTTI
Tulityökortin saa suorittamalla tulityökorttikurssin, jonka tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä tulityö turvallisesti. Kortit ovat voimassa viisi vuotta.
http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuuskoulutus/Tulityokurssi

TIETURVA 1 JA 2
Liikennevirasto edellyttää Tieturva 1 -koulutusta ja korttia henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön, tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta, työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä ja muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -koulutusta ja -korttia työ- ja liikenne-turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä, tienpitoon liittyvässä työssä työn-johto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työsken-televältä sekä tiehallinnon tiemestareilta ja tietarkastajilta ja urakka-asiakirjojen valmistelijoilta. Pätevyys ja kortti on voimassa 5 vuotta.

ENSIAPU EA 1
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisäl-lön mukaisissa aiheissa .
Kurssin sisältö:
- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
- Hätäensiavun perusteet
- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)
- Haavat
- Tavallisimmat sairauskohtaukset
- Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
- Nivelvammat ja murtumat
- Myrkytykset
Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta  

Perehdytys
Tehtävään perehdyttäminen on työnopastusta, jonka tarkoituksena on, että työntekijä saa riittävän opastuksen uuteen työtehtävään, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuusteen. Työnopastuksessa vastuu on aina esimiehellä.

Henkilösuojaimet
Tapaturman tai sairastumisen vaara on pyrittävä poistamaan ensisijaisesti teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, vasta lopuksi tulevat keinoina henkilönsuojainten käyttö.
Rakennustyössä tarvittavat henkilösuojaimet hankkii työnantaja. Valvonta henkilösuojaimista kuuluu työnantajalle. Rakennustyössä tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia ovat:
- suojakypärät
- kuulonsuojaimet
- silmiensuojaimet
- kasvonsuojaimet
- hengityksensuojaimet
- käsiensuojaimet
- suojajalkineet
- putoamissuojaimet
- varoitus- ja suojavaatetus

Telineet
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta työntekijöille on järjestettävä tarpeelliset työ- ja suojatelineet kaikissa sellaisissa töissä, joita ei voida muuten turvallisesti tehdä. Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä suunnitelmien mukaisesti. Telineissä on ilmoitettava suurin sallittu kuorma telineitä kayttävälle. Tämä voidaan tehdä joko omalla telinekortilla tai jollakin vastaa-valla tavalla.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Työsuojeluorganisaatio
Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehti-maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
Rakennustyömaalla tulee olla työsuojelupäällikkö. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön, mikäli ei itse toimi työsuojelupäällikkönä.

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
Kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu edustajakseen työsuojeluyhteistoimintaan.

TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA
Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työsken-telee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Se voidaan haluttaessa pe-rustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnan lakisäätei-siä tehtäviä voi hoitaa myös yhteisesti sovittu muulla tavoin toteutettu yh-teistoimintajärjestelmä.
Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat ja se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerral-laan.
http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyosuojelutoiminta

Ammattiliitot
Rakennusalan ammattilaiset kuuluvat Rakennusliittoon. Työmailla tapahtuva edunvalvonta on tärkeä osa liiton toimintaa. Raken-nusliitto on sopinut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksilla minimiehdoista, joilla rakennusaloilla tehdään työtä. Työehtosopimuksissa määritellään mm. alan palkat, työajat, lomakorvaukset, lomien pituudet, työajan lyhennykset, arkipyhäkorvaukset ja sairausajan palkat. Rakennusliiton jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on työsuhteessa raken-nusalalla tai opiskelee sitä.
http://rakennusliitto.fi/

Vakuutukset
Työnantajan on velvollisuus huolehtia työntekijöiden eläketurvasta TyEL-eläkevakuutuksella. Laki edellyttää myös ottamaan työntekijöille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. http://www.stm.fi/vakuutusasiat/lakisaateinen_vakuutus