Työturvallisuus Norjassa

 
HMS – Terveys, ympäristö ja turvallisuus
Hätänumerot ja muita tärkeitä puhelinnumeroita

– 110 – Palolaitos
– 112
– Poliisi
– 113
– Ambulanssi ja ensiapu
– 120
– Meripelastuspalvelu
– 1412 – Tekstipuhelinpalvelu kuuroille tai kuulovammaisille
– 22 59 13 00
– Myrkytystiedot
– 07352
– Ensiapuklinikka
– 815 20 077 – Rikosuhrien neuvontatoimisto (kansallinen) Rikosuhrien neuvontatoimisto

Kortit ja luvat
Tunnistekortti rakennus- ja asennustyömailla (tunnistekortti)
Kaikki rakennus- ja asennustyömailla työskentelevät yritykset ovat velvollisia hankkimaan työntekijöilleen tunnistekortit.

Tulityölupa
Hyväksytysti suoritetun teoriakurssin jälkeen työntekijä saa tulityöluvan, joka on voimassa viiden vuoden ajan koko Norjassa. Lupa on uusittava jakson loputtua. Luvan myöntää Norsk Brannvernforening. Mitä tulityö on? Tulityötä on kaikki työ, joka tehdään käyttämällä liekkiä tai muuta lämpöä tai jossa syntyy kipinöitä. Tavallisia esimerkkejä ovat hitsaus-, leikkaus-, taonta-, juotto-, hionta- ja kattotyöt, joissa käytetään avoliekkiä tai kuumennustyöka-luja.

Ensiapu
Norjalainen ensiapuperuskurssi, kertauskurssi ja painelu- ja puhalluselvytyskurssi (CPR).

Työolosuhteet
Kun samalla työmaalla työskentelee monta yritystä, työ vaatii koordinointia. Raken-nuttaja koordinoi turvallisuustyön luomalla työturvallisuus-, työterveys- ja työympä-ristösuunnitelman (SHA) ja varmistamalla sen noudattamisen toteutusvaiheessa. Yritykset/työnantajat vastaavat siitä, että kaikki työtehtävät tehdään turvallisesti. Yritykset ovat vastuussa omista toiminnoistaan ja työntekijöistään ja siitä, että työt tehdään turvallisesti tavalla, joka estää yrityksen omien työntekijöiden ja muiden työntekijöiden joutumisen alttiiksi vaaroille.

Työturvallisuus-, työterveys- ja työympä-ristösuunnitelma auttaa samalla luomaan yksityiskohtaisen kuvan siitä, missä ja milloin eri työtehtävät tehdään ja kuinka paljon aikaa yksittäisiin työtehtäviin on varattu.

Henkilönsuojaimet
Työnantaja on velvollinen määrittämään henkilönsuojainten säilytys-, kunnossapito-, korjaus- ja vaihtorutiinit, huolehtimaan henkilönsuojainten puhtaudesta sekä antamaan työntekijöille tarvittavan koulutuksen.
Henkilönsuojaimet:
– Työvaatteet
 – Putoamissuojaimet
– Suojakäsineet
– Suojakypärä
– Kuulosuojaimet
– Suojalasit ja kasvosuojain
– Suojajalkineet
– Hengityssuojain.

Telineet ja tikkaat
Yrityksen on varmistettava, että työntekijöiden käytettävissä olevat telineet ja tikkaat ovat sopivia tehtävään, vastaavat vaatimuksia ja ovat turvallisia käyttää. Telineiden on oltava riittävän lujat ja tukevat kaikkia käyttäjiä varten. Telineet on tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa, jos sää on ollut myrskyinen tai jos telinei-den käytössä on ollut vähintään viikon tauko. Yli viisi metriä korkeiden telineiden tarkastuksesta on laadittava raportti. Tikkaita tulisi käyttää vain kulkemiseen. Tikkaita voidaan käyttää työskentelytasona vain silloin, jos ne ovat ainoa ja turvallisin väline lyhytkestoisen työn tekemiseen.

Työturvallisuus ja -terveys sekä järjestelmällinen terveys-, ym-päristö- ja turvallisuustyö (HMS)
Yrityksen työterveyshuolto

Yritykset ovat velvollisia järjestämään työntekijöilleen hyväksytyn työterveyshuollon tietyillä toimialoilla. Jos riskit yrityksessä sitä edellyttävät, myös muiden alojen työn-antajien on järjestettävä työntekijöilleen hyväksytty työterveyshuolto. Riskit arvioi-daan osana järjestelmällistä terveys-, ympäristö- ja turvallisuustyötä.

Lisätietoja rakennusalan yrityksiä varten
Rakennus- ja asennusalalla toimivat rakennus- ja erikoisyritykset ovat velvollisia järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon Arbeidstilsynet-laitoksen hyväksymällä tavalla. Norjan työturvallisuusmääräysten organisointia, hallintaa ja yhteistyötä koskevassa kohdassa 13-1 luetellaan kaikki toimialat, joita edellä mainittu ehto koskee.

Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä terveys-, ympäristö- ja turvallisuusasi-oissa ja ajaa heidän etujaan työturvallisuus- ja työterveyskysymyksissä. Kaikissa yrityksissä on pääsäännön mukaan oltava työsuojeluvaltuutettu. Jos yrityksessä on alle kymmenen työntekijää, osapuolet voivat kirjallisesti sopia muunlaisesta menettelystä.

Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun kahdeksi vuodeksi ker-rallaan.

Päätyösuojeluvaltuutettu
Jos yrityksessä on useita työsuojeluvaltuutettuja, yksi heistä on nimettävä päätyö-suojeluvaltuutetuksi. Päätyösuojeluvaltuutetun ensisijainen tehtävä on koordinoida työsuojeluvaltuutettujen työtä. Jos asian käsittelystä vastaavasta työsuojeluvaltuutetusta ei ole selvyyttä, päätyösuojeluvaltuutettu nimeää siitä huolehtivan työsuojeluvaltuutetun.

Työympäristötoimikunta (AMU)
Työympäristötoimikunta (arbeidsmiljøutvalg eli AMU) on perustettava kaikissa yri-tyksissä, joissa on vähintään 50 työntekijää. Jos jompikumpi osapuoli niin vaatii, työympäristötoimikunta on perustettava myös 20–50 hengen yrityksissä. Toimikunnassa on oltava yhtä monta työnantajan ja työntekijän edustajaa. Työsuo-jeluvaltuutetun (jos työsuojeluvaltuutettuja on useita, niin päätyösuojeluvaltuutetun) on oltava työympäristötoimikunnan jäsen. Jos yritys on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon, sen edustajan on oltava työympäristötoimikunnan jäsen. Työterveyshuollon edustajat toimivat neuvonantajina eikä heillä ole äänestysoikeutta toimikunnassa.

Puusepänteollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden ammatti-liitto
Tarkoitus
– yhdistää järjestelmällisesti kaikki liiton toimialoilla toimivat työntekijät uusiin työ-menetelmiin ja aiempiin ammatteihin katsomatta
– liiton jäsenten taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten etujen ajaminen ja suo-jaaminen
– ammatillisen/poliittisen vastuun lisääminen terveys-, ympäristö- ja turvallisuus-asioista
– jäsenten sosiaalisen tärkeyden kasvun tukeminen toimimalla ammatillisesti ja yleisesti politiikassa aktiivisesti ja antamalla koulutusta
– ammattitaidon, osaamisen ja yleisen tietoisuuden kasvun tukeminen.

Vakuutus
Työnantaja on velvollinen ottamaan kaikille työntekijöille työtapaturmavakuutuksen ja ilmoittamaan kaikista työstä aiheutuneista vammoista tai sairauksista. Velvoite on asetettu Norjan työtapaturmalaissa (valtiolla ei ole omaa vakuutusjärjestelmää).

Linkit
http://www.arbeidstilsynet.no
http://www.regelhjelp.no
https://www.skatteetaten.no/
http://www.rodekors.no
http://www.byggfag.org/os/index.asp
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-21-1027