Arbetssäkerhet i Norge

 
HMS - Hälsa, miljö och säkerhet
Nödnummer och andra viktiga telefonnummer
– 110 - Brand
– 112 - Polis
– 113 - Ambulans och läkare
– 120 - Sjöräddningen
– 1412 - Texttelefon för döva och hörselskadade
– 22 59 13 00 - Giftinformation
– 07352 - Jourhavande läkare
– 815 20 077 - Brottsoffer (landstäckande) brottsoffer

Kort och certifikat
Identitetskort på byggarbetsplatser (ID-kort)
Alla företag som utför arbete på byggarbetsplatser är skyldiga att ge sina anställ-da ID-kort.

Säkerhetscertifikat för heta arbeten
En godkänd teoretisk kurs ger rätt till ett certifikat som är giltigt i hela Norden i fem år. Efter denna period måste kortet förnyas. Norsk Brannvernforening är certifieran-de organisation.
Vad är heta arbeten? Allt arbete som involverar öppen eld, uppvärmning eller ut-rustning som alstrar gnistor. Typiska exempel är svetsning, kapning, stansning, lödning och slipning, takläggning med öppen eld eller varmluftsverktyg och annan användning av eld eller värmeverktyg.

Första hjälpen
Norsk grundkurs i första hjälpen, repetitionskurs och hjärt- och lungräddningskurs – HLR

Samordning av arbetet
När det finns flera arbetsgivare på samma byggarbetsplats ska dessa samordna sina arbeten. Byggherren är ansvarig för att samordna säkerhetsarbetet genom att utarbeta en plan för säkerhet, hälsa och arbetsmiljö (SHA-plan) och se till att denna följs upp i genomförandefasen. Varje företag/arbetsgivare är ansvarig för ett säkert genomförande av alla arbetsuppgifter. Varje arbetsgivare ska sörja för sitt företag och sina arbetstagare och att arbetet ut-förs på ett sådant sätt att deras egna och andras arbetstagare inte utsätts för fara. SHA-planen ska vara behjälplig för en detaljerad överblick över var och när de olika arbetena ska utföras och hur mycket tid som ska fördelas på de enskilda arbetena.

Skyddsutrustning
Arbetsgivare ansvarar för att fastställa rutiner för förvaring, underhåll, reparation och byte av personlig skyddsutrustning samt att den personliga skyddsutrustningen håller en god hygienisk standard. Och att nödvändig utbildning ges.
Skyddsutrustning:
– Arbetskläder
– Fallskyddsutrustning
– Handskar
– Skyddshjälm
– Hörselskydd
– Ögon- och ansiktsskydd
– Skyddsskor
– Andningsskydd

Byggnadsställningar och stegar
Som arbetsgivare ska du försäkra dig om att stegar och byggnadsställningar som finns tillgängliga för arbetstagaren är lämpliga för arbetet och är anpassade till ar-betsuppgifterna och arbetstagarna.
Byggnadsställningen ska ha den styrka och stabilitet som krävs för att alla ska kun-na använda byggnadsställningen. Byggnadsställningen ska kontrolleras innan den tas i bruk, efter oväder och när den inte har använts på en vecka eller mer. Rapport ska skrivas efter kontroll av byggnadsställningar över fem meter.
Stegar ska företrädesvis användas för åtkomst. När stegen ska användas som en arbetsplattform får det bara ske om stegen är den enda och säkraste arbetsutrust-ningen som är lämplig för ett bestämt kortvarigt arbete.

Arbetsmiljö och det systematiska arbetet med hälsa, miljö och säkerhet (HMS)
Företagshälsovård
Företag i vissa branscher måste ha en godkänd företagshälsovård. I övriga företag ska arbetsgivaren anlita en godkänd företagshälsovårdstjänst om riskfaktorerna i verksamheten kräver detta. Bedömning av riskfaktorer ska göras som ett led i ge-nomförandet av det systematiska hälso-, miljö- och säkerhetsarbetet.

Ytterligare information för byggbranschen
Företag som sysslar med uppförande av byggnader och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet måste vara anslutna till en företagshälsovård som är god-känd av yrkesinspektionen. Förordningen om organisation, ledning och deltagande § 13-1 ger en komplett översikt över vilka näringsgrenar detta gäller.

Skyddsombud
Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och ska tillvarata deras intressen i ärenden som rör arbetsmiljön. I princip ska alla företag ha skyddsombud, men om det finns färre än tio anställda får parterna komma överens skriftligen om en annat arrangemang.
Skyddsombudet väljs av och bland de anställda för två år i taget.

Huvudskyddsombudet
I företag med flera skyddsombud ska det finnas ett huvudskyddsombud. Huvud-skyddsombudets främsta uppgift är att samordna skyddsombudens arbete. Om det råder tveksamhet om vilket skyddsombud som ett ärende faller under, kan huvud-skyddsombudet avgöra detta.

Arbetsmiljögrupp (AMU)
Det måste finnas en arbetsmiljögrupp (AMU) i alla företag med minst 50 anställda. Det ska också finnas en arbetsmiljögrupp i företag med mellan 20 och 50 anställda om en av parterna i verksamheten kräver detta.
Gruppen ska bestå av lika många representanter från arbetsgivare som arbetstaga-re. Skyddsombudet (eller huvudskyddsombudet om det finns fler än ett skyddsom-bud) ska vara medlem i arbetsmiljögruppen.
Om verksamheten anlitar skydds- och sjukvårdspersonal från en företagshälso-vårdstjänst (BHT), bör dessa vara representerade i arbetsmiljögruppen. Deras roll ska vara rådgivande och de har ingen rösträtt i gruppen.

Snickeri- och byggnadsarbetarförbundet
Syfte
– att organisera alla som arbetar inom förbundets verksamhetsområde, oavsett nya arbetsmetoder och tidigare yrken.
– att främja och försvara medlemmarnas ekonomiska, sociala och politiska intres-sen.
– att främja fackligt/politiskt ansvar för HMS-frågor.
– att bidra till att öka medlemmarnas sociala betydelse genom facklig och allmän politisk aktivitet och utbildning
– att främja facklig kompetens, kunskap och allmän information  

Försäkring
Arbetsgivare är skyldiga att teckna yrkesskadeförsäkringar för alla anställda och att rapportera alla fall av skada eller sjukdom som orsakats av arbetet. Detta är fastställt i yrkesskadeförsäkringslagen (staten har ett separat system).

Länkar
http://www.arbeidstilsynet.no http://www.regelhjelp.no
https://www.skatteetaten.no/ http://www.rodekors.no
http://www.byggfag.org/os/index.asp
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-21-1027