Arbeidssikkerhet i Norge

 
HMS - Helse, miljø og sikkerhet
Nødnummer og andre viktige telefonnummer
– 110 - Brann
– 112 - Politi
– 113
- Ambulanse og lege
– 120
- Sjöräddningen
– 1412
- Texttelefon för döva och hörselskadade
– 22 59 13 00
- Giftinformasjonen
– 07352
- Legevakt
– 815 20 077 - Kriminalitetsofre (landsdekkene) kriminalitetsofre

Kort og sertifikat
Identitetskort i bygge- og anleggsplasser (ID-kort)
Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort.

Varmearbeider sikkerhetssertifikat
Godkjent teoretisk kurs gir rett til et sertifikat som er gyldig i hele Norden i fem år. Etter denne perioden må sertifikatet fornyes. Norsk Brannvernforening er sertifiserende organisasjon.
Hva er varme arbeider? Alt arbeid hvor det benyttes åpen eld, oppvarming eller ut-styr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og sli-peutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av eld eller varme verktøy.

Førstehjelp
Norsk grunnkurs i førstehjelp, repitisjonskurs og hjerte-lungeredningskurs – HLR

Koordinering av arbeidet
Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass, skal disse samkjøre sine arbeider. Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen. Hver virksomhet/arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene.
Hver arbeidsgiver skal sørge for sin virksomhet og sine arbeidstakere og at deres arbeid utføres på en slik måte at egne og andres arbeidstakere ikke utsettes for fare. SHA-planen skal være til hjelp for å få en detaljert oversikt over hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres, og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidene.

Verneutstyr
Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Og at nødvendig opplæring blir gitt.
Verneutstyr:
– Arbeidsklær
– Fallsikringsutstyr
– Hansker
– Vernehjelm
– Hørselvern
– Øye- og ansiktsvern
– Vernesko
– Åndedrettsvern

Stillas og stige
Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne.
Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for alle brukere av stillaset. Stillaset skal kontrolleres før det tas i bruk, etter uvær og når det har vært ute av bruk en uke eller mer. Rapport skrives etter kontroll av stillaser over fem meter.
Stige skal fortrinnsvis brukes til atkomst. Når stige må brukes som en arbeidsplattform, må det kun være fordi stigen er det eneste og sikreste arbeidsutstyr som egner seg for å utføre et bestemt kortvarig arbeid.

Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Bedriftshelsetjeneste
Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Tilleggsinformasjon for byggebransjen
Virksomheter som driver med oppføring av bygninger og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1 gir en komplett oversikt over hvilke næringsgrupperinger dette gjelder.

Verneombud
Verneombudet er arbeidstakernes representant i spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere, kan partene skriftlig avtale en annen ordning.
Verneombudet velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Hovedverneombudet
I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hvis det er tvil om hvilket verneombud en sak hører inn under, kan hovedverneombudet avgjøre dette.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Det skal finnes et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det.
Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Verneombudet (eller hovedverneombudet der det finnes flere enn ett verneombud) skal være medlem av AMU.
Dersom virksomheten har knyttet til seg verne- og helsepersonale i form av en bedriftshelsetjeneste (BHT), skal disse være representert i AMU. Deres rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget.
Tømrer og Bygg fagforeningen
Formål
– å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, uavhengig av nye arbeidsmetoder og tidligere yrker
– å fremme og forsvare medlemmenes økonomiske, sosiale og politiske interes-ser.
– å fremme faglig/politisk ansvar for HMS.
– å bidra til å øke medlemmenes samfunnsmessige betydning, gjennom faglig- og allmenn politisk aktivitet og skolering.
– å fremme faglig dyktighet, kunnskap og generell opplysning  

Forsikring
Arbeidsgiver har plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte.å melde fra om alle tilfeller av skade eller sykdom som skyldes arbeidet. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring (staten har ei eiga ordning

Lenker
http://www.arbeidstilsynet.no http://www.regelhjelp.no
https://www.skatteetaten.no/ http://www.rodekors.no
http://www.byggfag.org/os/index.asp
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-21-1027