Työturvallisuus Venäjällä

 
Hätänumerot:
Hätänumero 911
Poliisi – 02
Ambulanssi – 03 2.
Työturvallisuussuunnitelma (ohjekirja)
1. Työnantaja vastaa työturvallisuussääntöjen noudattamisesta organisaatiossa. Työnantaja on velvollinen
– huolehtimaan työturvallisuudesta tuotantotiloissa ja -laitoksissa, huolehtimaan laitteiden käytön ja teknologisten prosessien turvallisuudesta ja huolehtimaan yleisten turvavälineiden ja henkilönsuojainten käytöstä
– varmistamaan, että työaika ja lepo vastaavat lakeja
– huolehtimaan laitteiden käyttökunnosta kaikilla työpaikoilla
– kehittämään ja toteuttamaan työturvallisuustoimia
– järjestämään alkuterveystarkastuksen (työntekijän aloittaessa työn) ja säännölliset terveystarkastukset lakien mukaisesti
– täyttämään sertifikaattien vaatimukset työskentelyolosuhteista työpaikoilla ja tuotantotiloissa työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
– antamaan työntekijöiden käyttöön työvaatteet, -jalkineet ja muut suojaimet sekä huolehtimaan niiden puhtaudesta, pesusta ja korjauksesta
– korvaamaan työntekijälle huonoista ja vaarallisista työolosuhteista aiheutuvat terveyshaitat
– tiedottamaan työntekijöille työolosuhteista ja työturvallisuudesta työpaikalla ja kertomaan terveysriskeistä, käytettävissä olevista henkilönsuojaimista, korvauksista ja etuuksista.

Työpaikan ohjekirja on A4-kokoinen. Huomautuksia varten on 12 kohtaa (saraketta), jotka on sijoitettu yhdensuuntaisesti.

Kaikki vuodet on merkitty: vuosi 2014----------------------. Seuraavan vuoden merkinnät alkavat aina numerosta 1. Jos tietoja on tarkistettava asiakirjasta, oikean kohdan voi löytää seuraavasti: "numero x vuosi x".
Sarakkeet täytetään seuraavasti:
• Sarake 1. Rekisteröintinumero.
• Sarake 2. Päivämäärä merkitään muodossa pp.kk.vv. Vuoden kuluttua kirja voi olla täynnä ja uusi aloitettu, minkä vuoksi päivämäärä kirjoitetaan kokonaan.
• Sarake 3. Sukunimi, etunimi ja isännimi kirjoitetaan ohjeen mukaan täydellisinä – Romanov Ivan Vasiljevitš.
• Sarake 4. Vuosi, kuukausi ja syntymäaika kirjoitetaan numeroin: 19.08.1987.
• Sarake 5. Ammatti, koulutettavan henkilön tehtävä. Sekä ammatti että tehtävä merkitään.
• Sarake 6. Ohjauksen laji: alustava, perusohjaus, tilanneohjaus, kertaus, järjestyksessä seuraava (suunniteltu), poikkeava (suunnittelematon). Ohjauksen laji merkitään. Jos ohjaus on tilanneohjaus, sen perustana oleva normatiivinen asiakirja merkitään: tilanneohjaus, ohje nro x tai esimerkiksi tilanneohjaus, kohta 2.2.7 Sähkölaitteiden käyttömääräykset (PUEP).
• Sarake 7. Suunnittelemattoman (poikkeavan, kertaus) ohjauksen syy merkitään. Merkintätapa: "Osastonjohtajan määräyksestä" tai "Pääjohtajan määräyksestä nro x päivämääränä x".
• Sarake 8. Ohjaajan (hyväksyjän) sukunimi, nimikirjaimet ja tehtävä. Jos ohjaaja ja hyväksyjä eivät ole sama henkilö (mahdollista vain erikoistapauksissa, esim. tapaturman selvittelyn yhteydessä), merkintätapa on seuraava: "Ohjauksen suoritti x, hyväksynnän antoi x sen ja sen perusteella".
• Sarake 9. Allekirjoitukset merkitään kahteen alasarakkeeseen: kohtaan 9.1 tulee ohjaajan ja kohtaan 9.2 koulutettavan allekirjoitus. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että allekirjoitusta ei saa tehdä lyijykynällä. Allekirjoitus ei saa olla pois pyyhittävissä. • Sarakkeet 10, 11 ja 12 yhdistetään yhdeksi Harjoittelu-alasarakkeeksi työpaikalla. Sarakkeisiin 10 j 11 merkitään työvuorojen määrä alkaen____ ja päättyen____ sekä tarvittaessa harjoittelun suoritus (työntekijän allekirjoitus) vastaavalla tavalla. Sarakkeeseen 11 merkitään harjoittelija. Työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan, että hän on valmis itsenäiseen työhön ja vastaa täysin itsestään. Koulutettavan allekirjoitusten on oltava samat sarakkeissa 9.2 ja 11.
• Sarake 12. Tiedot on tarkastettu ja hyväksyjä hyväksyy työn aloittamisen (allekirjoitus, päivämäärä). Jos ohjaaja ja hyväksyjä eivät ole sama henkilö, allekirjoitukset sarakkeissa 9.1 ja 12 eivät ole yhtenevät. Tässä tapauksessa on aina kuitekin esitettävä menettelyn syy edempänä kuvatulla tavalla.

3. Henkilöllisyyden todistaminen verotunnuksen avulla – ei ole meillä käytössä
4. Ensiapuvakuutuskortti – yleinen sairausvakuutus kaikille kansalaisille maassa.

Työntekijöiden ja toimistotyöntekijöiden alkuterveystarkastus tehdään heidän aloittaessaan työn. Säännölliset terveystarkastukset järjestetään laissa säädetyllä tavalla. Terveydenhoitoalan organisaatiot, joilla on asianmukainen toimilupa ja sertifikaatti, tekevät terveystarkastukset. Psykiatrintarkastus tehdään psykoneurologisessa hoitolaitoksessa paikkakunnalla, jolla tutkittava on pysyvästi kirjoilla.

Terveystarkastusten tarkoituksena on ehkäistä sairaudet ja tapaturmat, varmistaa työturvallisuus ja tarkastaa, ettei työntekijän terveys aseta tätä haavoittuvaan asemaan ammatissa. Säännöllisyys – tarkastus tehdään yhden, kahden tai kolmen vuoden välein ammatin ja työtehtävien luonteen mukaan vaihdellen. Työnantajalle toimitetaan suoraan työntekijän lähete terveystarkastukseen vahingollisten ja vaarallisten aineiden luettelon ja työntekijään vaikuttavien tuotantotekijöiden edellyttämällä tavalla.

5. Tulityölupa – Työlupa (katso esimerkit työluvista).
6. Käyttäytyminen rakennustyömaalla.

Sisäinen työjärjestys on määritetty lainsäädännössä ja sen perusteella laaditaan paikalliset asiakirjat työntekijöiden käyttäytymisestä työpaikalla työprosessin ja taukojen aikana työntekijöiden sijaitessa organisaation alueella.

Sisäisen työjärjestyksen säännöt – työnantajan paikallinen normatiivinen asiakirja, jolla säädellään Venjän federaation työlainsäädännön ja muiden federaation lakien mukaisesti työntekijöiden palkkaamista, irtisanomista, perusoikeuksia, työsopimuksen osapuolien velvollisuuksia ja vastuita, työaikoja, lepoaikoja, kannustimia, rangaistuksia ja muita työsuhteisiin liittyviä asioita.

Kaikilla organisaatioilla on oltava käytössä sisäisen työjärjestyksen säännöt. Säännöissä määritetään työntekijöiden velvollisuuksien lisäksi esimiesten velvollisuudet, jotka edellyttävät mainittujen sääntöjen noudattamisen lisäksi vastaavien viranomaisohjeiden, työturvallisuusohjeiden ja muiden tuotantoa koskevien turvallisuussääntöjen, terveydenhuoltosääntöjen, paloturvallisuussääntöjen, säteilyturvallisuussääntöjen jne. noudattamista.

Sisäisen työjärjestyksen säännöt jaetaan tavallisesti seuraaviin seitsemään osaan:
1) yleiset asetukset sääntöjen voimassaolosta ja henkilöistä, joita ne koskevat, sääntöjen tarkoitus ja tehtävät
2) palkkaus- ja irtisanomismenettely (esitetään lyhyesti asianmukaiset Venäjän federaation työlainsäädännön asetukset ja asianmukaista laitosta koskevat tarkennukset)
3) työntekijän perusvelvollisuudet
4) työnantajan (hallinnon) perusvelvollisuudet
5) työaika ja sen käyttö
6) kannustimet työssä menestymisestä ja
7) työjärjestyksen rikkomisesta aiheutuvat kurinpidolliset toimet.

Myös ohjauksen toteutusajat jaetaan luonteensa perusteella alustaviin, perusaikoihin työpaikalla, kertausaikoihin, suunnittelemattomiin ja tilannekohtaisiin.

Alustava ohjaus työturvallisuudesta järjestetään kaikille uusille työntekijöille, olipa heidän koulutuksensa, työkokemuksensa ammatissa tai kyseisissä työtehtävissä mikä tahansa, väliaikaisille työntekijöille, työkomennuksella oleville, työssäoppimisjaksoa tai työharjoittelua suorittaville oppilaille ja opiskelijoille sekä oppilaitosten opiskelijoille ennen laboratoriotöiden ja käytännön töiden aloittamista opetuslaboratorioissa, työpajoissa, työmailla ja opetusalueilla.

Alustavan ohjauksen suorittaa työturvallisuusinsinööri tai henkilö, jolle on annettu vastuu työturvallisuusohjauksesta. Ohjauksesta tehdään merkintä alustavan ohjauksen rekisteröintivihkoon, jossa on oltava koulutettavan henkilön allekirjoitus. Lisäksi merkintä tehdään työsopimukseen. Työturvallisuusohjauksen rekisteröintivihkon sivujen on oltava toisiinsa yhdistettyjä, numeroituja, leimalla vahvistettuja ja ohjaajan allekirjoituksella varustettuja.

Perusohjaus työpaikalla järjestetään ennen tuotantotyön aloittamista seuraaville: kaikille uudelleen palkatuille työntekijöille ja osastosta toiseen siirtyneille työntekijöille
- työntekijöille, jotka tekevät heille uutta työtä, komennuksella oleville, väliaikaisille työntekijöille
- rakennustyöntekijöille, jotka tekevät rakennus- ja asennustöitä yrityksen alueella
- opiskelijoille ja oppilaille, joille opetetaant tuotantotyötä tai jotka ovat työharjoittelussa ennen uusien töiden tekemistä ja aina ennen uuden aiheen opettelua
käytännön tehtävien suorittamisen yhteydessä.

Kertauksena annettu ohjaus järjestetään kaikille työntekijöille vähintään kerran puolessa vuodessa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on vapautettu perusohjauksesta. Ammattiliiton ja vastaavien valtion valvontaelimien hyväksynnällä tiettyjen luokkien työntekijöille voidaan järjestää kertauksena annettava ohjaus myös tätä pitemmin välein (enintään vuosi).

Kertausohjaus järjestetään henkilökohtaisesti tai ryhmälle työntekijöitä, jotka käyttävät samantyyppisiä laitteita, noudattamalla perusohjausohjelmaa työpaikalla. Suunnittelematon ohjaus järjestetään seuraavasti:
- käyttöön otetaan uusia tai muokattuja standardeja, sääntöjä tai työturvallisuusohjeita tai niihin on tehtyä muutoksia
- teknologinen prosessi muuttuu, laitteet vaihtuvat tai niitä modernisoidaan, välineet, raaka-aine, materiaalit tai muut työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät muuttuvat
- työntekijät tai opiskelijat rikkovat työturvallisuusvaatimuksia, mistä voi seurata tai seurasi loukkaantuminen, tapaturma, räjähdys, tulipalo tai myrkytys
- valvontaelimet vaativat ohjauksen järjestämistä
- työssä, johon sovelletaan tavallista tiukempia työturvallisuussääntöjä, on yli 30 päivän tauko, tai muissa töissä on yli 60 päivän tauko.

Tilanneohjaus annetaan sellaisten vaihtelevien töiden yhteydessä, jotka eivät liity suoraan ammattitehtäviin (kuormaus, kuorman purkaminen, alueen siistiminen jne.), ja sellaisten tuotantotöiden yhteydessä, joista laaditaan määräys/lupa, hyväksyntä ja muita asiakirjoja, sekä kiertokäynnin järjestämisen yhteydessä yrityksessä ja joukkotapahtumien järjestämisen yhteydessä opiskelijoille.

Henkilönsuojaimet
Henkilönsuojaimista aiheutuvat kustannukset sisältyvät tuotteen (työn, palvelun) hintaan. Työsopimuksen laatimisen yhteydessä (sopimuksessa) työnantaja selvittää työntekijälle säännöt henkilönsuojainten antamisesta työntekijöiden käyttöön sekä niiden hankinnasta.
Henkilönsuojaimien käyttöä koskevat ehdot katsotaan täytetyiksi, kun ne on hankittu fyysisesti työntekijöiden käyttöön. Siten lämpimän erikoisvaatetuksen ja lämpimien erikoisjalkineiden ehdot täyttyvät myös jaksolla, jolloin niitä säilytetään varastossa lämpimän kauden ajan.

Henkilönsuojaimet jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraaviin luokkiin:
1. Suojavaatteet (pitkä päällystakki, takki, puolipitkä takki, viitta, haalari jne.)
2. Käsien suojaus (hihat, käsineet, olkapääsuojukset, käsivarsisuojukset jne.)
3. Jalkojen suojaus (kengät, saappaat, jalkineet, tossut, lenkkarit jne.)
4. Silmien ja kasvojen suojaus (suojalasit, kasvomaski jne.)
5. Pään suojaus (kypärät, päähineet, lakit, baskerit jne.)
6. Hengityselinten suojaus (kaasunaamari, hengityssuojain, suodatinnaamari, täysnaamari jne.)
7. Eristävät asut (painepuvut, sukelluspuvut jne.)
8. Kuulon suojaus (korvatulpat, kuulosuojaimet, tulppasuojaimet jne.)
9. Putoamiselta suojautuminen (turvavaljaat, köydet jousituksella tai ilman, ankkurointilinjat, esteet jne.)
10. Ihon suojaus
11. Kokonaisvaltainen suojaus

Rakennustelineet ja telineet.
Rakennustelineet ja telineet ovat välttämättömiä laitteita muuraustöissä ja varmistavat turvalliset työolosuhteet. Kaikki työt ulkona olevilla rakennustelineillä keskeytetään, jos tuuli on voimakas (yli 6 yksikköä), tuulen nopeus on 12 m/s tai sitä enemmän tai jos työskentelyaluetta ei ole riittävästi valaistua ja pimeä laskeutuu.
Rakennustelineillä ja telineillä saavat työskennellä työntekijät, jotka ovat perehtyneet rakennustelineiden ja telineiden turvalliseen käyttöön ja saaneet alustavan työturvallisuusohjauksen ja ohjauksen suoraan työpaikalla. Lisäksi rakennustelineillä ja telineillä työskentelevien työntekijöiden on tunnettava koulutuksensa perusteella turvalliset työskentelytavat omassa ammatissaan.
Työntekijän on perehdyttävä alustavassa ohjauksessa ammatin mukaisten työturvallissuussääntöjen lisäksi rakennustelineiden turvalliseen käyttöön, henkilönsuojaimiin ja ensiaputoimiin tapaturmatilanteissa. Työmaalta toiselle siirtyvien työntekijöiden on kerrattava työpaikalla työturvallisuusohjaus. Rakennustyömaan pääinsinööri voi sallia työskentelyn tarkastamattomilla rakennustelineillä. Jos rakennustelineet ovat yli 4 m:n korkuiset, ne on asennettava rakennustyömaan pääinsinöörin hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Rakennustelineiden rakenteen tukevuus ja muiden osien kestävyys on varmistettava. Rakennustelineiden kuormitus on tässä yhteydessä muuraustöissä 2 500 N/m2 ja rappaustöissä 2 000 N/m2. Rakennustelineiden vaakasuuntaisten osien on kestettävä 130 kg:n kokonaispaino (ihmisen ja kuorman paino). Kaikissa tarkastetuissa rakennustelineissä ja telineissä on oltava yrityksen/valmistajan passi. Jos tarkastettuja rakennustelineitä ja telineitä ei ole varustettu passeilla, niitä ei saa käyttää.
Rakennustelineiden ja telineiden alustan on oltava tasainen ja puhdas. Jos rakennustelineet pystytetään suoraan maahan, maaperä on tasoitettava ja tiivistettävä, minkä lisäksi vesi on ohjattava kulkemaan muualle. Jos maaperä on hyvin kostea tai liian hatara, sitä on tiivistettävä lisäämällä maaperään kivimurskaa ja tiilimursketta. Rakennustelineitä ei saa pystyttää jäiselle tai epätasaiselle alustalle eikä tällaisia alustoja saa tasoittaa tiilillä, kivillä, levypalasilla tai muilla satunnaisilla tavaroilla.

Työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun organisointi rakennustyömaalla.
Työturvallisuuden tarkastaminen: esimies (tai pääinsinööri) vastaa tarkastuksesta yleisesti koko yrityksessä ja asianmukaisten osastojen johtajat tuotantotiloissa.
Yli 100 työntekijän organisaatioissa on perustettava työturvallisuustyöntekijän tai työturvallisuusasiantuntijan tehtävä. Heillä on oltava asianmukainen koulutus tai työkokemus tältä osa-alueelta. Alle 100 työntekijän organisaatioissa esimies päättää työturvallisuustyöntekijän tehtävän perustamisesta ottamalla huomioon organisaation toiminnan erikoisluonteen.
Organisaatioissa perustetaan työturvallisuustoimikuntia (komissioita), joiden jäseninä ovat työnantajan edustajat ja ammattiliittojen edustajat tai muut työntekijöiden valtuuttamat edustajat. Nämä toimikunnat (komissiot) käsittelevät yleisiä työturvallisuussopimuksia sekä toimivat työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöelimenä työturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Työturvallisuustyöntekijä vastaa seuraavista:
– tuotantotiloissa ja -laitoksissa on turvallista työskennellä, laitteiden käyttö on turvallista, teknologiset prosessit ovat turvallisia ja yleiset turvalaitteet ja henkilönsuojaimet ovat käytettävissä
– työaika ja lepo vastaavat lakia
– työskentelyolosuhteet ovat asianmukaiset kaikilla työpaikoilla
– työturvallisuustoimia kehitetään ja niitä toteutetaan
– alkuterveystarkastus (työn aloittamisen yhteydessä) ja säännölliset terveystarkastukset tehdään laissa säädetyllä tavalla
– työpaikat ja tuotantolaitokset sertifioidaan työturvallisuusvaatimusten perusteella
– työvaatteet, -jalkineet ja muut henkilönsuojaimet hankitaan ja pidetään puhtaana, pestään ja korjataan
– työntekijät saava korvauksen huonoista ja vaarallisista työolosuhteista aiheutuvista terveyshaitoista
– työntekijöille tiedostetaan työolosuhteista ja työturvallisuudesta työpaikalla sekä terveysriskeistä, käytettävissä olevista henkilönsuojaimista, korvauksista ja etuuksista.

Ympäristönsuojelutoimet rakennustyömaalla:
- Suunniteltujen töiden yhteydessä maaperästä poistetaan kerros, joka varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Maaperän hedelmällistä kerrosta ei saa poistaa seuraavassa tapauksessa: kerros on alle 10 cm:n korkuinen ja yläpuolella olevan kaivannon leveys on enintään 1 m. Maaperän hedelmällinen kerros poistetaan ja asetetaan takaisin kautena, jolloin maaperä ei ole jäätynyt.
 Projektiasiakirjoissa määritetyn lisäksi ei saa kaataa muita puita ja pensaita eikä peittää puiden ja pensaiden runkoja ja juuria mullalla (tähän tarvitaan viherrakennuslupa Zelenstroi).
- Rakennusjätteitä varten ei saa perustaa kaatopaikkoja, joiden käyttöä ei ole säädelty sanktioilla.
- Rakennustyökoneiden työskentelyalueet ja kuljetuskaluston reitit on suunniteltava siten, ettei niistä aiheudu haittaa viljelmille.
- Rakennustyömaan tuotanto- ja talousjätevedet eivät saa saastuttaa ympäristöä.
- Rakennusjätteitä ei saa päästää soliin, jokiin eikä järviin.
- Rakennus- ja asennustöissä on täytettävä vaatimukset pölyn ja epäpuhtauksien siirtymisen estämisestä ilman kautta. Jätteiden ja roskien siivouksen yhteydessä niitä ei saa heittää rakennuksen mistään kerroksesta ilman peitettyjen ratojen käyttöä.

Liitot/organisaatiot rakennustyömaalla
Rakennus- ja teollisuustyöntekijöiden ammattiliitot.
Ammattiliittojen toiminnan perustana ovat periaatteet laillisuudesta, demokratiasta, vapaudesta, vapaaehtoisuudesta, itsemääräämisoikeudesta, itsenäisyydestä, tasa-arvosta, solidaarisuudesta ja mainonnasta.
Ammattiliittojen toiminta on riippumatonta täytäntöönpanovallan elimistä, paikallisista itsehallintoelimistä, työnantajista ja työantajajärjestöistä ja poliittisista puolueista. Ne eivät ole tilinpitovelvollisia mainituille tahoille eivätkä niiden ohjauksessa. Vuorovaikutus niiden kanssa rakentuu sosiaalisen kumppanuuden, vuoropuhelun ja yhteistyön perustalle ammattiliiton jäsenten etujen mukaisesti. Ammattiliitto edistää ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyyttä ja tekee yhteistyötä tai solmii vapaaehtoisia sopimussuhteita venäläisten, kansainvälisten ja muiden ammattiliittojen ja -organisaatioiden kanssa.
Tällä hetkellä Venäjän rakennusliitossa on yli 700 000 jäsentä. Tästä määrästä noin 4 000 on perusorganisaatioiden jäseniä, jotka työskentelevät käytännöllisesti katsoen kaikilla Venäjän federaation alueilla. Ammattiliiton jäseniä ovat arkkitehdit, suunnittelijat, rakennustyöntekijät, rakennusmateriaaleja valmistavat teollisuustyöntekijät – kaikki, joiden ammatti liittyy jollakin tavalla rakentamiseen.
Ammattiliitto osallistuu kaikkien palkkatyöntekijöiden oikeuksia koskevien normatiivisten asiakirjojen kehittämiseen ja hyväksymiseen. Ammattiliiton edustajat käyvät jatkuvasti neuvotteluja valtaa pitävien elinten, työnantajien ja työnantajajärjestöjen kanssa ja solmivat sopimuksia ja työehtosopimuksia sekä valvovat niiden täytäntöönpanoa.
Ammattiliitto valvoo työlainsäädännön täytäntöönpanoa työmarkkinoilla ja ajaa työntekijöiden etuja valtion valvonta-, tarkastus- ja oikeuselimissä.
Rakennusliitto kuuluu Venäjän itsenäisten ammattiliittojen yhteenliittymään (FNPR), joka edistää ammattiliittojen yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta kansainvälisessä mittakaavassa. Liitto on IVY-maiden ammattiliittojen kansainvälisen konfederaation (MKR Stroitel) jäsen sekä Rakennus- ja puunjalostusteollisuustyöntekijöiden kansainvälisen federaation (BWI) jäsen ja tukee alan ammattiliittojen välistä tiedonvaihtoa eri maiden välillä.

Viitteet:
AltayStroy.http://git07.rostrud.ru/news.shtml/xPages/entry.26623.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov.html
http://www.tehbez.ru/
http://dogma.su/
www.Conon.ru
www.stroit.ru
www.stroyPortal.ru