Arbeidssikkerhet i Russland

 
Nødnummer:
Nødnummer – 911
Politi – 02
Ambulanse – 03
Plan for sikkerhetstiltak (forskriften)
Arbeidsgiver er ansvarlig for at sikkerhetsforskriften blir fulgt i organisasjonen. Arbeidsgiver er forpliktet til
– å sørge for å sikre produksjonsområder og -anlegg, sørge for at sikkerhetstiltak er gjennomført ved bruk av utstyr og teknologiske prosesser og at sikkerhetsutstyr og utstyr for personvern blir brukt
– å sikre at arbeidstid og hvile gjennomføres etter lovens forskrifter
– å sikre at anlegg og all arbeidsutstyr er godkjent og kontrollert
– å utvikle og iverksette sikkerhetstiltak
– å organisere en helseundersøkelse ved arbeidsstart (når en arbeidstaker skal begynne i sin nye jobb) og regelmessige helsekontroller i henhold til loven
– å tilfredsstille krav som sertifikatet stiller angående arbeidsmiljøforhold på arbeidsplassen og produksjonslokaler etter lovens forskrift
– å se til at arbeidstakere har mottatt arbeidstøy, - vernesko og all nødvendig utstyr for beskyttelse og sørge for at disse er rene og ikke defekte
– å erstatte til arbeidstaker alle helseskader som er forårsaket grunnet dårlige og farlige arbeidsforhold
– å informere arbeidstaker om arbeidsforhold og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen og gjøre arbeidstaker oppmerksom på helserisiko, om tilgjengelig personvern, erstatninger og fordeler.

Arbeidsplassens instruksbok er i størrelse A4. For merknader er det laget 12 punkter (kolonner), som er plassert i rekke.

Alle år er merket: år 2014----------------------. Neste års merknader starter alltid fra nummer 1. Hvis informasjon må kontrolleres fra instruksboken, finner man det riktige punktet på følgende måte: "nummer x år x".

Kolonnene fylles slik:
• Kolonne 1. Registreringsnummer.
• Kolonne 2. Dato skrives i form dd.mm.åå. Etter et år kan boken være fullnotert og en ny påbegynt og derfor noteres datoen i sin helhet.
• Kolonne 3. Etternavn, fornavn og navn til far skrives i sin fulle form etter instrukser – Romanov Ivan Vasiljevitš.
• Kolonne 4. Fødselår, - måned og fødselsdato skrives med tall: 19.08.1987.
• Kolonne 5. Yrke, arbeidsoppgaver som personen skal få opplæring til. Både yrke og arbeidsoppgave må noteres.
• Kolonne 6. Veiledningens art: preliminær, grunnveiledning, situasjonsveiledning, repetisjon, påfølgende i rekke (planlagt), ekstraordinær (uten planlegging). Veiledningens art skal noteres. Om veiledningen er situasjonsveiledning, noteres normgivende instruks som ligger til grunn: situasjonsveiledning, instruks nr x eller for eksempel situasjonsveiledning, punkt 2.2.7 Instruksverk av elektriske anlegg (PUEP).
• Kolonne 7. Årsaken til ikke planlagt veiledning (ekstraordinær, repetisjon) noteres. Merknad skrives slik: "Pålagt av avdelingsleder " eller "Pålagt av bedriftsleder nr x dato x".
• Kolonne 8. Veileders (som godkjenner resultatet) etternavn, forbokstaver initieres og oppgave noteres. Hvis veileder og vedkommende som godkjenner resultatet ikke er samme person (hvilket er mulig bare i spesielle tilfeller som for eks. ved utredning av en ulykke), noteres merknaden slik: "Veiledningen gjennomført av x, godkjent av x begrunnet av det og det".
• Kolonne 9. Underskrifter noteres i to kolonner nederst: i punkt 9.1 skrives veileders underskrift og i punkt 9.2 underskrift av praktikant. Det gjøres oppmerksom på at en signatur ikke skal skrives med blyant. En signatur skal ikke kunne hviskes bort. • Kolonnene 10, 11 og 12 slås sammen på arbeidsplassen til en Øvelse -underkolonne. I kolonnene 10 og 11 noteres antall arbeidsskift med start fra____ og til avslutning____ samt utføring av øvelsen etter behov på tilsvarende måte (underskrift av gjeldende arbeider). I kolonne 11 noteres praktikanten. Arbeideren bekrefter med sin signatur, at vedkommende er klar til å arbeide selvstendig og ta fullt ansvar om seg selv. Signaturer til personen som skoleres, skal være de samme i kolonnene 9.2 ja 11.
• Kolonne 12. Når all informasjon er kontrollert kan personen som er godkjenningsansvarlig ta beslutningen om arbeidsstart (underskrift, dato). Hvis veileder og godkjenningsansvarlig ikke er samme person, kan ikke underskriftene i kolonnene 9.1 og 12 være det samme. I det tilfelle skal dog årsaken til fremgangsmåten beskrives som tidligere forklart.

3. Dokumentering av personopplysninger ved hjelp av sosialnummer – ikke i bruk hos oss
4. Førstehjelpsforsikringsbevis – en allmenn helseforsikring som gjelder for alle innbyggere i landet.

Det gjennomføres en helseundersøkelse av alle ansatte i alle avdelinger uten unntak før de starter sitt arbeid. Regelmessige helsekontroller gjennomføres i henhold til gjeldende lov.

Helseundersøkelsene gjennomføres av organisasjoner, som har en godkjent sertifikat for dette av myndighetene. Psykiske helsekontroller gjennomføres i nevropsykologiske helseinstitusjoner, hvor pasienten skal være registrert uten opphold. Hensikten med helsekontrollene er å forebygge sykdommer og ulykker, å sikre arbeidsmiljøet og sikre at de ansattes helse ikke fører de ansatte inn i en sårbar situasjon i sitt yrke. Regelmessighet – helsekontroll gjennomføres hvert år, annet hvert år eller hvert tredje år avhengig av yrkets og arbeidsoppgavenes karakter. Arbeidsgiveren vil motta direkte en rekvisisjon pr ansatt til helsekontroll slik listen over skadelige og farlige stoffer og produksjonsprosesser som påvirker de ansatte forutsetter.

5. Sertifikat for varme arbeider – Arbeidstillatelse (se eksempler ang arbeidstillatelser).
6. Ordensregler på arbeidsplassen.

Den interne orden på arbeidsplassen er regulert i loven og basert på denne formes de stedlige forskrifter hvordan arbeidere skal oppføre seg på arbeidsplassen under arbeidsprosesser og under pauser når de befinner i organisasjonens område.

Regler for den interne arbeidsorden – arbeidsgivers normgivende, stedlig instruksbok, som regulerer Den russiske føderasjonens og andre føderasjoners lover vedrørende arbeidsforhold vedrørende ansettelse, oppsigelse, grunnrettigheter, forpliktelser mellom partene og ansvarsforhold, arbeidstid, hvileperioder, oppmuntring, straff og andre forhold.

Alle organisasjoner skal ha tatt i bruk reglene for arbeidsorden. Disse regler definerer forpliktelsene til arbeiderne og de foresatte skal forholde disse reglenes forpliktelser, som forutsetter at i tillegg til disse regler skal tilsvarende regler fra myndigheter, arbeidsmiljøinstruks og andre sikkerhetsregler i produksjon, regler for helse, regler for branninstruks, regler angående strålefare og så videre skal følges.

Regler for den interne arbeidsorden deles vanligvis til 7 områder:
1) allmenne forskrifter vedrørende reglenes varighet og personer, som reglene angår, reglenes hensikt og oppgaver
2) lønnsforhold og fremgangsmåte ved oppsigelser (informeres kort Den russiske føderasjonens forskrifter vedrørende arbeidsmiljø og korrigeringer som berører gjeldende anlegg)
3) arbeiderens forpliktelser
4) arbeidsgivers (styrets) forpliktelser
5) arbeidstid og hvordan den benyttes
6) oppmuntring ved godt utført jobb
7) disiplinær håndtering av ureglementert atferd.

Også tider for fullføringen av veiledning basert på dens karakter deles til preliminære, arbeidsplassens gjeldende arbeidstider, repetisjonstider, uten planlegging og situasjonsbaserte.

Preliminær veiledning angående arbeidssikkerhet arrangeres til alle nye ansatte, uten å ta hensyn til utdannelse, yrkeserfaring eller arbeidserfaring i gjeldende arbeidsoppgave, til midlertidig ansatte, ansatte på prosjekt, elever som gjennomfører en arbeidsperiode som lærling eller praktikant, og studenter i studieinstitusjoner innen man begynner laboratoriearbeidet og det praktiske arbeidet i opplæringslaboratorium, verksteder, arbeidslokaler og opplæringslokaler.

Den preliminære veiledningen gjennomføres av arbeidsmiljøingeniør eller en person, som har ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet. Denne veiledningen noteres i registreringshefte for preliminær veiledning, med underskrift av personen, som har fått veiledningen. I tillegg gjøres det notering om dette i arbeidsavtalen. Sidene i veiledningens registreringsbok skal være heftede, nummererte, stemplede og med underskrift av veilederen.

Grunnopplæring på arbeidsplassen gjennomføres innen produksjonsstart til følgende: til alle som er ansatt på nytt og til ansatte som har flyttet fra en avdeling til en annen
- til arbeidere, som har startet nye oppgaver, som arbeider på prosjekt, midlertidige ansatte
- ansatte innen bygg og anlegg som arbeider med bygg – og montering i foretakets område
- studenter og elever, som får opplæring i produksjonsarbeid eller som praktiserer før de starter nye oppgaver og alltid når opplæring skifter tema i forbindelse med gjennomføringen av en praktisk oppgave

Repetisjon av veiledning gjennomføres til alle ansatte minst to ganger hvert år utenom til de ansatte som er fritatt fra grunnopplæring. Til arbeidere i Fagorganisasjon og tilsvarende grupper godkjent av statens kontrolltilsyn, gjennomføres veiledningsrepetisjoner med større tidsramme (maks ett år).

Repetisjon av veiledningen gjennomføres personlig eller sammen med en gruppe ansatte, som bruker samme type utstyr, i henhold til arbeidsplassens grunnprogram.
Veiledning som ikke er planlagt gjennomføres som følger:
- det tas i bruk nye eller bearbeidede standarder, regler eller sikkerhetsmessige anvisninger der det er gjort endringer
- den teknologiske prosessen forandrer seg, utstyr skiftes eller moderniseres, verktøy, råstoff, materialer eller andre endringer som påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet
- ansatte eller studenter som bryter sikkerhetsforskrifter, som kan føre til eller førte til fysiske skader, alvorlig ulykke, eksplosjon, brann eller forgiftning
- tilsynsmyndighet krever gjennomføring av veiledning
- i arbeid, der det praktiseres strengere sikkerhetskrav, holdes pause over 30 dager, eller i andre arbeidsoperasjoner pause over 60 dager.
Situasjonsbasert veiledning gjennomføres i forbindelse med arbeid av variert karakter, som ikke har direkte forbindelse med selve hovedoppgaven (lasting, lossing, rydding av område osv.), og i forbindelse med produksjonsprosesser, som krever pålegg/løyve, godkjenning og andre dokumenter, samt i forbindelse med rundvisninger i bedriften og i forbindelse med sammenkomster arrangert til studenter.

Personvern
Kostnader vedrørende personvern inngår i produktets pris (arbeid, tjeneste). I forbindelse med underskriving av arbeidsavtale (skal stå i avtalen) skal arbeidsgiver gå gjennom sammen med den ansatte regelverket vedrørende mottak og anskaffelse av personvern.
Betingelser vedrørende bruk av personvern anses å være oppfylt når personvern helt fysisk er kommet til den ansatte og kan tas i bruk. Når det gjelder ekstra varme spesial tøy og vernesko anses betingelsene å være oppfylt, når utstyr oppbevares i et lager gjennom en varm sesong.

Personvern deles ut fra bruksområde til følgende klasser:
1. Beskyttende tøy (lang ytterfrakk, frakk, halvlang frakk, cape, overall osv.)
2. Vern av hender (ermer, hansker, skuldervern, vern av armer osv.)
3. Vern av føtter (sko, støvler, skotøy, turnsko, joggesko osv.)
4. Øye – og ansiktsvern (vernebriller, ansiktsmaske osv.)
5. Vern av hode (hjelm, hodeplagg, hatt, barett osv.)
6. Vern av åndedrettsorganer (gassmaske, munnbind, filteransiktsmask, hel ansiktsmask osv.)
7. Isolerende tøy (trykkdrakt, dykkerdrakt osv.)
8. Hørselsvern (ørepropper, øreklokker, annet vern osv.)
9. Fallsikringsutstyr (sikkerhetsseler, tau med fjæring eller uten, forankringsline, hinder osv.)
10. Vern av hud
11. Total beskyttelse

Byggkonstruksjoner og stillaser .
Byggkonstruksjoner og stillaser er nødvendige i muringsarbeid og bidrar til å sikre arbeidsforhold. All virksomhet utomhus på stillaser opphør, når vinden blåser opp, (over 6 enheter), når vindstyrken er 12 m/s eller mer eller om arbeidsområde ikke er tilstrekkelig belyst eller det blir mørkt.
Adgang for å arbeide på byggekonstruksjoner og stillaser har bare de ansatte, som har satt seg inn i trygg bruk av byggkonstruksjoner og stillaser og fått preliminær veiledning og veiledning direkte på stedet. I tillegg skal ansatte som arbeider på byggkonstruksjoner og stillaser være kjent med trygge arbeidsmetoder i sitt yrke basert på sin utdannelse.
Arbeideren skal være innsatt i de grunnleggende sikkerhetsforskrifter som yrket krever og være innsatt i sikker bruk av stillaser, personvern og førstehjelps tiltak ved ulykker.
Arbeidere som flytter fra et arbeidsområde til et annet skal repetere sikkerhetsrutiner på gjeldende arbeidssted. Byggansvarlig ingeniør kan tillate arbeid på ukontrollerte stillaser. Hvis stillaser er over 4 m høye, skal de monteres i henhold til instrukser fra (hoved)ingeniøren som er byggansvarlig.
Bæreevnen til stillaser og andre deler av bygget skal sikres. Maksimal belastning av byggestillaser ved muringsarbeid er 2 500 N/m2 og kalkpussing 2 000 N/m2. De vannrette deler av byggestillaser skal ha total bæreevne på 130 kg (person og last sammen). Alle kontrollerte byggestillaser og – konstruksjoner skal merkes med bedriftens/produsentens sertifikat. Hvis en slik sertifikat mangler i kontrollerte byggestillaser – og konstruksjoner, er ikke disse tillat å bruke. Fundament under stillaser skal være jevn og ren. Hvis byggestillasene monteres direkte på jorden, skal dette jevnes ut, tettes og i tillegg sørges det for drenering. Hvis grunnen er meget fuktig eller for porøs, skal grunnen tettes ved hjelp av knust stein og knust teglstein. Byggestillaser er ikke tillat å montere på en isete eller ujevn grunn og det er ikke tillatt å utbedre denne type grunn med knust teglstein, stein, plater eller andre tilfellige materialer.

Organisering av sikkerhet og arbeidsmiljø på anleggsområdet.
Kontroll av sikkerhet: bedriftsleder (eller ansvarlig ingeniør) har ansvar for å kontrollere sikkerhet i sin allmennhet i hele bedriften og i produksjonslokaler ligger ansvaret for sikkerhet hos gjeldende avdelingsleder.
Hvis bedriften har 100 ansatte eller mer er organisasjonen forpliktet til å etablere en stilling som har ansvaret for arbeidstakersikkerhet eller en stilling som arbeidssikkerhets spesialist. Disse skal ha en behørig utdannelse eller arbeidserfaring fra dette del - område.
Organisasjoner som har under 100 ansatte er det bedriftsleder, etter å ha tatt hensyn til den spesielle karakteren av organisasjonens virksomhet som tar beslutningen om en stilling som ansvarlig sikkerhetsarbeider skal etableres. I organisasjoner skal det etableres arbeidssikkerhets komiteer (kommisjoner), som består av representanter for arbeidsgivere og representanter for fagforbund eller andre representanter som har fullmakt fra arbeidstakerne. Disse komiteene (kommisjoner) behandler generelle arbeidssikkerhetsavtaler og fungerer som et samarbeidsorgan til arbeidsgiver og arbeidstakere for å påse at sikkerhetskrav blir fulgt opp og forebygge ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer.

Ansvarlig arbeider for arbeidssikkerhet har ansvar for følgende.
– det er trygt å arbeide i produksjonslokaler og -verksteder, det er trygt å bruke utstyr, teknologiske prosesser er trygge og generelle sikkerhetsutstyr og personvern er tilgjengelig
– at arbeidstid og hvile gjennomføres i henhold til loven
– at arbeidsforhold er etter krav i alle arbeidsområder
– at sikkerhetstiltak utvikles og følges opp
– at grunnleggende helsesjekk gjennomføres (i forbindelse med arbeidsstart) og regelmessige helsekontroller gjennomføres i henhold til loven
– at arbeidsplasser og produksjonslokaler blir sertifisert etter sikkerhetskrav for arbeidsplasser
– at arbeidstøy, - sko og annet personvern blir anskaffet og holdes rene, vaskes og repareres
– at arbeidstakere får erstatning for helseskader grunnet dårlige og farlige arbeidsforhold
– at arbeidstakere blir informert om arbeidsforhold og arbeidssikkerhet på arbeidsplassen og om helserisiko, om personvern, erstatninger og fordeler som er tilgjengelig.

Arbeidsmiljøtiltak på byggeplass:
- I forbindelse med planlagte byggearbeider fjernes det et lag av jorden, som lagres til senere bruk. Det fruktbare laget skal ikke fjernes i følgende tilfeller: et lag som er under 10 cm og når bredden av den bearbeidede gropa ovenpå har maksimum bredde på 1 m. Det fruktbare laget av jorden fjernes og plasseres tilbake i en periode, når det ikke er tele i jorden.
- I tillegg til det som prosjektdokumenter definerer, skal det ikke felles ytterligere trær eller busker heller ikke dekke over stammer til trær og busker eller røtter med jord (til det må man ha en løyve for bygging av grønne arealer Zelenstroi).
- Det er ikke tillatt å etablere avfallsområder for byggematerialrester, utover de regulerte, sanksjonerte, steder.
- Arbeidsområder til arbeidsmaskiner og ruter til transportutstyr skal planlegges slik at de ikke forårsaker skader for dyrket mark. - Bygganleggets produksjons- og husholdningsavløpsvann skal ikke forurense omgivelser.
- Byggavfall skal ikke slippes inn i pass, elver eller innsjøer.
- Bygg- og monteringsarbeid må fylle krav som forhindrer støv og urenheter å spre seg med luften. I forbindelse med fjerning av avfall og søppel må ikke disse kastes fra noen etasjer i bygningen uten tildekkede spor.

Forbund/organisasjoner på arbeidsplasser
Bygg- og industriarbeidernes fagforbund.
Fagforbundenes virksomhet baserer seg på prinsipper av lovlighet, demokrati, frihet, frivillighet, selvstyrerett, autonomi, likeverd, solidaritet og reklame. Fagforbundenes virksomhet er uavhengig av utøvende maktorganer, lokale selvstyreorganer, arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner og politiske partier. De er ikke forpliktet til å gi redegjørelser til forannevnte organer og er ikke styrt av dem. Vekselvirkning sammen med dem baserer seg på en sosial kameratskap, samtaler og samarbeid som er fordelaktig for Fagforbundets medlemmer. Fagforbundet fremmer yrkesforbundets selvstendighet og samarbeider eller gjør frivillige avtaler med russiske, internasjonale og andre fagforbund og -organisasjoner.
I dag har det russiske fagforbundet for bygg og anlegg over 700 000 medlemmer. Ca 4 000 er medlemmer i grunnorganisasjoner og som arbeider i praksis talt overalt i Den russiske føderasjonen. Medlemmene av fagforbundet er arkitekter, planleggere, byggearbeidere, arbeidere som produserer byggematerialer – alle som har et yrke knyttet på en eller annen måte til bygg og anlegg.
Fagforbundet deltar i utvikling og godkjenning av normgivende dokumenter, som angår lønnsmottakernes rettigheter. Representanter for fagforbundet holder fortløpende forhandlinger med makthavende organer, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner og gjør avtaler og arbeidsavtaler samt overvåker at avtalene utøves. Fagforbundet overvåker utøving av arbeidslovgivningen på arbeidsmarkedet og forsvarer arbeidstakernes interesser i statens tilsyns -, kontroll- og rettsorganer.
 Fagforbundet for bygg og anlegg er en del av Russlands selvstendige forbundsunion (FNPR), som fremmer fagforbundenes selvstendighet og solidaritet i verdensomfattende skala. Forbundsunionen er medlem av SUS – landenes (Samveldet av uavhengige stater) internasjonale fagforbundskonføderasjon (MKR Stroitel) samt medlem av den internasjonale føderasjonen (BWI) av Arbeidstakere i Bygg – og treforedlingssektoren og støtter kommunikasjon mellom Fagforbund i ulike land.

Lenker:
AltayStroy.http://git07.rostrud.ru/news.shtml/xPages/entry.26623.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov.html
http://www.tehbez.ru/
http://dogma.su/
www.Conon.ru
www.stroit.ru
www.stroyPortal.ru