Arbetssäkerhet i Ryssland

 
Larmnummer
SOS 911
Polis- 02
Ambulans - 03
Instruktionsbok om arbetsmiljö
Ansvaret för att arbetsmiljöreglerna följs på företaget är arbetsgivarens, som är skyldig att tillhandahålla:
– arbetssäkerhet i produktionsbyggnader, anläggningar och vid användning av utrustning. Säkerheten vid tekniska processer så som användning av gemensam och individuell skyddsutrustning;
- arbetssätt och form för raster bestäms av lagstiftningen; - arbetsmiljön på varje arbetsplats;
– utveckling och genomförande av insatser för arbetssäkerhet;
– preliminär holding (inkomster, arbetsförhållanden) och regelbundna medicinska undersökningar i enlighet med lagstiftningen;
– certifiering av arbetsplatser och produktionen hör ihop med arbetsmiljökrav
– tillhandahålla arbetskläder, skor och en annan skyddsutrustning till anställda , liksom vård av utrustningen;
– ersättning vid hälsoskador orsakade av otillfredsställande och farliga arbetsförhållanden;
- informera anställda om arbetsvillkor och arbetssäkerhet på arbetsplatsen, om den befintliga risken för hälsoskador och skyddsutrustning, ersättningar och förmåner.

Instruktionsboken för arbetsplatsen är en bok i A4 format. Plats för anteckningar finns i 12 punkter (kolumner).
Varje år markeras: 2014 ------------------. Varje nytt år börjar med nummer 1. Om man ska hänvisa till dokumentet, ska det anges med : ”Nummer xxx, år xxx”

Kolumnerna fylls i enligt följande:
• Kolumn 1. Registreringsnummer
• Kolumn 2. Datum skrivs i format dd.mm.yy. Om boken är ifylld i slutet av året, man kan påbörja en ny bok, därför skriver vi fullständigt datum.
• Kolumn 3. Fullständigt efternamn, förnamn, fadersnamn av den som tagit del av instruktionerna - Romanov Ivan Vasiljevich.
• Kolumn 4. Födelseår, månad och datum skrivs med siffror: 19.08.1987.
• Kolumn 5. Yrke och titel av den som tagit del av instruktionerna. Vi skriver både yrke och titel.
• Punkt 6. Typ av instruktion: inledningsinstruktioner, förstagångsinstruktioner, mål-, repeterande instruktioner, planenliga instruktioner, instruktioner utanför planen. Vi skriver typen av instruktionerna. Målinstruktioner anges i enlighet med vilka dokument de hänvisas till: målinstruktioner, instruktion № xxx, till exempel, målinstruktion punkt 2.2.7 PYEP.
• Punkt 7. Orsaken till instruktioner utanför planen (repeterande instruktioner) är att beskriva instruktionens uppkomst. Vi skriver Vi skiver. ” I enlighet med avdelningschefs order” eller ”På generaldirektörens order № xxxx från år.mm.dd”.
• Punkt 8. Efternamn, initialer, titel av den som instruerar (den som godkänner). Om den som instruerar och den som godkänner inte är samma person (det är möjligt endast i exceptionella fall, som till exempel under räddningsarbete vid en olycka), skriver vi: ”Instruktör- xxx (namn); Den, som godkände- xxx (namn) med bakgrund till xxx”.
• Punkt 9. Punkten för en underskrift inkluderar två underpunkter. 9.1 instruktören och 9.2 den som blir instruerad. ”Kommentar”- får ej skrivas under med en blyertspenna, underskriften skall vara ej raderbar”.
• Punkt 10,11 och 12 är sammanförda till en punkt, Praktiktjänstgöringsperiod på en arbetsplats. Kolumner 10 och 11 antal skift från _______ till ______ och att praktiktjänstgöring är genomförd av (underskrift av anställd) fylls i vid nödvändighet. Praktikanten signerar kolumn 11. Hans underskrift intygar att han är redo för självständigt arbete och har eget ansvar. Underskrifterna av den som tagit del av instruktionerna i kolumner 9.2 och 9.1 måste stämma överens ( sammanfalla).
• Punkt 12. Kunskaper är kontrollerade, godkänd till arbetet (underskrift, datum) fylls i av den som godkänner. Om instruktören och den som godkänner inte är samma person, kan underskrifterna i kolumner 9.1 och 9.2 inte stämma överens, men det ska förklaras, se beskrivningen ovanför.
3. Legitimation med personnummer- vi har inte det.
4. Ambulanskort- är en gemensamt medicinsk försäkring för landets invånare.

Preliminära medicinska undersökningar av de anställda och statstjänstemän genomförs vid anställning, regelbundna kontroller - i enlighet med lagstiftningen. Medicinska undersökningar genomförs av sjukvårdsorganisationer som har licenser och certifikat. Psykiatrisk undersökning genomförs på den psykiatriska enhet, där personen är folkbokförd.

Medicinska undersökningar genomförs med syfte att förebygga sjukdomar, olyckor och för arbetssäkerhets skull, så väl som för att upptäcka mediciniska begränsningar inom ett speciellt yrke. Undersökningar genomförs regelbundet- en gång per år, efter två eller tre år beroende på yrke eller typen av det utförda arbetet. Remiss till medicinsk undersökning i enlighet med listan över skadliga, farliga ämnen och produktionsfaktorer, som påverkar den anställde, delas ut av arbetsgivaren personligen.
5. Lisens för heta arbeten- arbetstillstånd (se exempel på Arbetstilllstånd).
6. Uppförande på byggarbetsplatsen.

Interna arbetsregler- är regler för uppförandet på arbetsplatsen, bestämda av lagen och lokala föreskrifter (akter), så väl under själva arbetsprocessen, som under raster på arbetsplasten, under vistelsen på organisationens område.

Interna arbetsregler - är den lokala arbetsgivarens akt, som i enlighet med Ryska federationens arbetslagstiftning och andra federala lagar reglerar anställnings- och uppsägningsregler, grundregler, förpliktelser och parternas ansvar i anställningsavtal, arbetstid, raster, belöningar och korrigerande åtgärder som tillämpas gentemot arbetstagaren, så väl som andra frågor för reglering av arbetsrelationer.

Interna arbetsregler ska innehas av alla organisationer. Dessa regler omfattar både arbetstagarnas och arbetsgivarnas förpliktelser, inte bara när det gäller fullföljandet av själva anställningen, utan också motsvarande arbetsbeskrivningar, arbetssäkerhetsinstruktioner och andra arbetssäkerhetsregler, produktionshygien, brand- och radioaktivitetssäkerhet osv.

Interna arbetsregler inkluderar sju punkter:
1) generella föreskrifter att regler ska följas, vem regler riktade åt, deras mål och uppgift.
2) regler för anställning och uppsägning ( punkter från Ryska federationens arbetslagstiftning med förtydliganden för arbetsmarknads sektorer, kort).
3) arbetstagarens huvudsakliga uppgifter.
4) arbetsgivarens (administrationens) huvudsakliga uppgifter.
5) arbetstid och dess disponering.
6) belöningsåtgärder för arbetsprestation.
7) disciplinärt ansvar för överträdelser av regelverket.

Utifrån typ och tid för instruktioner, delas de upp i inledningsinstruktioner, förstagångs instruktioner på arbetsplatsen, repeterande, utanför planen och målinstruktioner.

Inledningsinstruktioner om arbetssäkerhet genomförs för alla nyanställda oavsett deras utbildning, arbetserfarenhet i detta yrke eller titel, med tidsbegränsade anställda, anställda som kommit på tjänsteresa, studerande på skolor och universitet, som ska göra praktiktjänstgöring, så väl som med skolelever innan laboratoriearbete eller praktiskt arbete på laboratorier, verkstäder, enheter, övningsfält.

Inledningsinstruktioner utförs av ett skyddsombud eller den, som ansvarar för sådana uppdrag. Information om genomgången förs in i ett register för Inledningsinstruktioner med obligatorisk underskrift av den som tagit del av instruktionerna. Register för instrueringen ska vara sammanhäftade, numrerade och plomberade med ett stämpel och arbetsgivarens underskrift.

Förstagångs instruktioner på arbetsplatsen före produktions verksamhet genomförs:
- med alla nyanställda eller förflyttade från en avdelning till en annan;
- med anställda som fått nya arbetsuppgifter, anställda som kommit på tjänsteresa, tidsbegränsade anställda;
- med byggarbetare, som utför byggnadsarbete på organisationens område;
- med studenter och skolelever, som påbörjat praktiktjänstgöring eller praktik före nya arbetsuppgifter, så väl som före inlärning av ett nytt tema under praktiska uppgifter.

Repeterande instruktioner utförs med alla anställda med undantag för dem, som är befriade från förstagångs instruktioner, dock minst en gång per halvt år. Längre uppehåll mellan instruktionstillfällen (ett år) kan ske efter samråd med facket och motsvarande organ för statlig kontroll för vissa arbetstagarkategorier.

Repeterande instruktioner genomförs individuellt eller med en grupp anställda, som arbetar med en typ av utrustning, enligt programmet för förstagångs instruktioner på arbetsplatsen .

Instruktioner utanför planen utförs:
- vid införandet av nya eller uppdaterade standarder, regler, instruktioner för arbetssäkerhet och deras förändringar;
- vid förändring av teknisk process, utbyte eller modernisering av utrustning, föremål och verktyg som påverkar arbetssäkerheten;
- vid anställdas och elevers överträdelser av arbetssäkerhet, som kan eller har lett till en skada, olycka, explosion, brand eller förgiftning;
- efter kontrollerande myndigheters krav;
- uppehåll i arbete för andra typer av arbete, som har högre arbetssäkerhets krav under 30 standard dagar, för övriga arbeten- 60 dagar krav.

Målinstruktioner genomförs vid utförandet av enstaka arbeten utan samband med huvudsakliga arbetsuppgifter inom anställningen (lastning, lossning, städning av området osv.), vid utförande av ett arbetsuppdrag, tillstånd och övriga dokument, studiebesök på ett företag, genomförande av större aktiviteter med eleverna.

Individuella skyddsmedel
I produkten (arbetet eller tjänsten) är kostnader för erforderliga skyddsmedel inkluderade. I anställningsavtalet får anställda ta del av Regler för tillhandahållande med varma kläder och varma skor, samt regler för leveranser av skyddsutrustning.

Användningsvillkor för användningen av skyddsmedel bedöms från och med faktisk leveransdatum till anställda. Användning av ändamålsenliga varma kläder och varma skor inkluderas till förvaringstiden i varm säsong. Beroende på ändamålet, delas separata skyddsmedel upp i olika klasser:
1. Speciella skyddskläder (fodrad jacka, kappa, jacka, cape, skyddsrock osv.)
2. Speciella handskar ( vantar, handskar, axelskydd, armskydd osv.)
3. Speciella skyddsskor (stövlar, kängor, skor, skoskydd, tofflor osv.)
4. Ögon- och ansiktsskydd ( skyddsglasögon, ansiktsvisir osv.)
5. Huvudskydd (hjälm, mössor, basker osv.)
6. Andningsskydd (helmask, halvmask, gasmask, kemskyddsmask osv.)
7. Isoleringsdräckter (friskluftsdräkt, osv.)
8. Öronskydd (öronproppar, hörselkåpor osv.)
9. Höjdskydd (säkerhetslinor, selar, blokeringsmedel osv.)
10. Hudskydd. 11. Komplexa skyddsmedel.

Byggställning
Byggställning är en nödvändig utrustning vid utförandet av byggnadsarbeten, och är för att trygga arbetsvillkor för anställda. Allt arbete på ställningar avbryts under åskväder, kraftig vind (mer än styrka 6), när vindens hastighet uppnår 12m/s eller vid mörkrets ankomst, om arbetsplatsen inte belyses tillräckligt.

För tillträde till arbete på ställningar ska anställda vara bekanta med säkerhetsregler för ställningsanvändning och fått inledningsinstruktioner och instruktion på själva arbetsplatsen. Dessutom, ska de som arbetar på ställningar ha utbildning i säkerhetsteknik i sitt yrke.

Under inledningsinstruktioner ska arbetstagaren ta del av säkerhetsregler både inom sitt yrke och användning av ställningar, personliga skyddsmedel och första hjälpen vid olyckor.

Anställda, som förflyttas från ett objekt till ett annat, ska genomgå repeterande instruktioner i säkerhet på sin arbetsplats.
Arbete på ställningar tillåts med godkännande av huvudingenjören för bygget. Om höjden av ställningar är mer än fyra meter ska de monteras enligt anvisningar godkända av huvudingenjören för bygget.

Ställningens konstruktion ska vara beräknad för stabilitet , och elementen- för hållfasthet. För godkännande ska belastningen på ställningen klara 2500 N/m2 vid tegelarbete, för spaklingjobb- 2000 N/m2. Horisontella ställnings elements delar kontrolleras med punktlast med en vikt av 130 kg (människans vikt med last). Alla ställningar ska ha certifikat från tillverkaren. Förbjudet att montera och använda ställningar utan certifikat.
Ytan, där ställningar installeras ska vara slät, fri från skräp. Om ställningar ställs direkt på marken, ska ytan vara planerad och kompakt och dränering grävs. Om grunden är väldigt fuktig och inte tillräckligt fast, ska den fyllas med grus och krossat tegel. Förbjudet att montera byggställning på isig mark eller ojämn yta, samt att jämna ut den med tegel, stenar, brädbitar eller andra tillfälliga föremål.

Arbetssäkerhet och miljö på byggarbetsplatsen.
Kontroll över arbetsmiljö: på företaget som helhet- arbetsgivaren ( eller chefsingenjör); på produktionsplatser- motsvarande avdelningschefer.
Det är föreskrivet att företag med mer än 100 anställda etablerar grupp för arbetssäkerhet eller införs ett skyddsombud, som har motsvarande utbildning eller arbetserfarenhet inom detta område.
Företag med färre än 100 anställda fastställer chefen för företaget organisationen utifrån företagets verksamhet. Företag etablerar kommittéer för arbetssäkerhet, som inkluderar representanter från arbetsgivaren, facket eller en annan arbetstagarrepresentant, Dessa kommittéer utarbetar kollektivt avtal om arbetssäkerhet, bidrar till samverkan mellan arbetsgivaren och anställda i uppfyllande av arbetssäkerheten, förebyggande av arbetsolyckor och yrkessjukdomar.
Grupp för arbetssäkerhet ansvarar för :
- säker användning av produktionsbyggnader, anläggningar och utrustning, säkerhet av tekniska processer samt användning av gemensamma och personliga skyddsmedel;
- lagstiftade arbets- och rasttider;
- korrekta arbetsvillkor på varje arbetsplats;
- utarbetning och genomförande av säkerhetsaktiviteter
- genomförande av preliminära (vid anställning) och regelbundna medicinska undersökningar i enlighet med lagstiftningen; - certifiering av arbetsplatser och produktionsobjekt i enlighet med arbetssäkerhets krav;
- tillhandahålla anställda med speciella kläder, skor och andra personliga skyddsmedel, samt dess rengöring, tvättning och lagning;
- skadestånd för arbetstagarnas hälsa som resultat av ofördelaktiga och farliga arbetsvillkor;
- informering av anställda om arbetsvillkor och arbetssäkerhet på arbetsplatsen, befintlig skaderisk för hälsan och angivna personliga skyddsmedel, kompensationer och subventioner.

Aktiviteter för miljösäkerhet under byggarbete;
- Jordlagret ska preliminärt tas bort och lagras för vidare användning under planeringsarbete med marken. Tillåtet att inte ta bort jordlagret: om dess tjocklek är mindre än 10 cm, under grävningen av diken 1 meter och mindre. Borttagning och återläggning ska genomföras, när marken inte är fryst.
- Icke tillåten buske- och skogsavverkning, fyllning med stockar och stubbar utanför projektets tillstånd (tillstånd från ”Zelenstroy” erfordras);
- Förbud att tippa byggskräp; - Körzoner för byggfordon och rutter för transportmedel ska bestämmas i enligthet med krav för förstöring av grönområden;
- Produktions- och hushållsavlopp från byggarbetsplatsen får inte skada miljön.
- Förbjudet att tippa byggavfall i ravinor, flodar och sjöar;
- Vid utförandet av bygg- och monterings arbeten ska krav för dammförebyggande och luftföroreningar följas. Det är ej tillåtet att kasta avfall och skräp vid städning från våningar utan användning av stängda kärl.

Byggföreningar / -organisationer
Fackförening för bygg- och industriarbetare.
Fackföreningen har i sin verksamhet att utgå ifrån lagens principer, demokrati, frihet, frivillighet, självstyre, oberoende, jämlikhet, solidaritet, reklam.
Fackförbund är oberoende i sin verksamhet från verkställande och lokala myndigheter, arbetsgivare och deras föreningar, politiska partier, och är redovisnings- och kontrollobundet. Relationer med dem byggs på socialt partnerskapgrund, dialog och samarbete i fackföreningens medlemmars intresse. Fackföreningen gynnar hela fackföreningsrörelsen genom att samarbeta eller genom att ingå frivilliga, avtalsförbindelser med ryska, internationella och andra fackföreningsassociationer och organisationer.
Nuförtiden förenar Fackförening för Rysslands byggarbetare mer än sjuhundra tusen anställda. Föreningen inkluderar ungefär fyra tusen organisationer verksamma nästa över hela Ryska Federationen. Medlemmar i fackföreningen – arkitekter, projektarbetare, byggarbetare, industriarbetare för byggmaterial – alla, vars yrke kopplat till begrepp ”Byggnation”.
Fackföreningen finns där normativa akter utarbetas, varje arbetstagares intresse berörs. Representanter från fackföreningen förhandlar med myndighetsorgan, arbetsgivare och deras föreningar, slutar överenskommelser och kollektivavtal, kontrollerar deras fullföljande.
Fackföreningen kontrollerar att arbetslagstiftningen följs, representerar arbetstagarnas intressen i statliga kontrollerande organ, tillsynsmyndigheter och domstolar.
Byggarbetarnas fackförbund ingår i Ryska Oberoende Fackföreningars Federation (FNPR), föreningens enhet och solidaritet i internationell skala. Fackförbundet är en medlem i Internationella fackliga samorganisationen av Oberoende staters samvälde, Internationell bygg- och träbearbetningsindustri arbetstagare Federation (BWI), kommunikation för stöd med andra fackförbund i många länder.

Länkar:
AltayStroy.http://git07.rostrud.ru/news.shtml/xPages/entry.26623.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov.html
http://www.tehbez.ru/ http://dogma.su/
www.Conon.ru www.stroit.ru
www.stroyPortal.ru