Työturvallisuus Ruotsissa

 
Yleiset hätänumerot
SOS HÄTÄNUMERO 112
112 on yleinen hätänumero, johon voit soittaa lankapuhelimesta tai matkapuhelimesta joka puolella Ruotsia. SOS-hälytyskeskuksen työntekijä vastaa puheluun ja lähettää paikalle tarvittavan avun. Kun puheluusi vastataan, SOS-hälytyskeskuksen työntekijä esittää sinulle seuraavat kysymykset:
• Mitä on tapahtunut?
• Missä se on tapahtunut?
• Mistä numerosta soitat?
Tietoja numerosta 113 13
Yleisö voi soittaa numeroon 113 13 pyytääkseen lisätietoja vakavista onnet-tomuuksista, kuten vakavasta liikenneonnettomuudesta tai tulipalosta, tai esimerkiksi suurista myrskyistä, tulvista tai sairausepidemioista. Yleisön edustajat voivat lisäksi ilmoittaa palvelun kautta tietonsa vakavista onnetto-muuksista ja hätätilanteista.
RUOTSIN MYRKYTYSTIETOKESKUS
Soita numeroon 112 myrkytysvaaratilanteissa ja kysy myrkytystietoja. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri.
Palvelun työntekijät vastaavat kysymyksiin kiireellisissä myrkytyksissä ja neuvovat oikean toimintatavan myrkytysvaaratilanteissa. Puhelinpalvelu on yleisön ja terveydenhoitohenkilöstön käytettävissä vuorokauden ympäri vuo-den kaikkina päivinä koko maassa. Kun soitat meille, voit puhua suoraan erikoiskoulutetun apteekkarin kanssa.
Jos asia on vähemmän kiireellinen, soita numeroon 08-331231. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri. Yleisiin ja ennalta ehkäiseviin kysymyk-siin akuuteista myrkytyksistä vastataan päiväaikaan. Terveydenhoitohenkilöstöä varten on erikoisnumerot.
Kortit ja luvat
TUNNISTEKORTTI ID06
ID06 – pakollinen henkilöllisyys- ja läsnäoloselvitys rakennustyömaalla. En-nakkoilmoittautuminen, tunnisteen pakollinen käyttö ja läsnäoloselvitys vai-keuttavat asiattomien oleskelua rakennustyömaalla. ID06-kortin ensisijaisena tarkoituksena on ehkäistä harmaata työtä ja talousrikollisuutta. Pidä ID06-kortti aina mukanasi ja säilytä sitä turvallisesti. Ota tavaksi pitää voimassa oleva henkilöllisyystodistus aina mukanasi.
TURVALLISUUSKOULUTUS – SSG ENTRE
SSG Entre on alan urakoitsijoille suunnattu turvallisuuskoulutus. Urakoitsija on urakointiyrityksessä työskentelevä henkilö, jonka tehtävänä on suorittaa urakointiyrityksen sopima alakohtainen työ. Koulutus on omassa luokassaan Ruotsin suosituin turvallisuuskoulutus. Suuri osa yrityksistä asettaa Ruotsissa urakoitsijoilleen ehdoksi SSG Entre -koulutuksen suorittamisen.
SSG ENTRE SUOMI
SSG tekee yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa Suomessa. Yhteis-työn tuloksena suomalaisen työturvallisuuskortin haltijat voivat suorittaa SSG Entre -koulutuksen alennettuun hintaan ja SSG Entre -koulutus oikeuttaa vastaavalla tavalla työskentelemään monissa suomalaisissa laitoksissa.
TULITYÖLUPA
Jos työvaihetta pidetään palovaarallisena, se vaatii osaamista ja koulutusta. Työntekijöillä, jotka tekevät tulityötä, on aina oltava voimassa oleva tulityölu-pa.
TIETYÖ 1 JA 2
Työ ja turvallisuus tiellä -koulutus vaaditaan työntekijöiltä, jotka työskentele-vät tietyömaalla tai teillä, jonka tienpitäjä on Ruotsin liikennevirasto. Kurssi antaa tarvittavat tiedot työn turvalliseen tekemiseen työntekijän, työtoverei-den ja kaikkien tienkäyttäjien näkökulmasta. Taso 1 on alhaisin osaamistaso. Kaikkien, jotka oleskelevat tietyömaalla, osaamistason on oltava 1. Taso 2 on pakollinen kaikille, jotka tekevät Ruotsin liikenneviraston tilaamia töitä. Sen osaamisvaatimukset koskevat kaikentyyppisten tietyökoneiden, huoltoautojen ja työajoneuvojen kuljettajia.
ENSIAPU
Ensiapukoulutuksessa opit toimimaan oikein äkillisessä sairaustapauksessa tai tapaturmatilanteessa, jossa potilas on loukkaantunut, ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle.
Opit arvioimaan tilanteen, tekemään hälytyksen soittamalla numeroon 112, asettamaan potilaan tarvittaessa stabiiliin kylkiasentoon, antamaan tehoelvytystä, avaamaan ilmatien, pysäyttämään verenvuodon, asettamaan siteen avohaavan päälle, estämään onnettomuuksia, toimimaan oikein akuuteissa aivoinfarkteissa, sydäninfarkteissa ja allergioissa sekä osoittamaan psykososiaalista tukea alkuvaiheessa. Kortti on voimassa 3 vuotta.
Perehdytys
Työpaikalla järjestetään perehdytys, jonka tarkoituksena on antaa työntekijäl-le riittävät tiedot uuden tehtävän ja työtoimintojen suorittamiseksi, työkalujen käyttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi työpaikalla. Ohjaajalla on ai-na vastuu perehdytyksestä.  
Henkilönsuojaimet
Suojakäsineitä ja -jalkineita on käytettävä, jos ne eivät ole selvästi tarpeetto-mat. Muita henkilönsuojaimia, kuten
• silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia
• putoamissuojaimia ja päänsuojaimia
• suojavaatteita
• suojakäsineitä
• ja pelastusliivejä
on käytettävä tarvittaessa.
Riskit rajataan ensisijaisesti teknisillä tai järjestelytoimilla. Teknisiä toimia voivat olla esimerkiksi kohdeilmanvaihto, kaiteet ja melueste. Järjestelytoimet voivat tarkoittaa esimerkiksi altistusajan ja työkierron rajoittamista. Henkilön-suojaimet valitaan vasta sen jälkeen, kun riskejä ei pystytä rajoittamaan tai ehkäisemään muulla tavoin.
Telineet
Erikoistietoja henkilöille, jotka työskentelevät telineillä enintään kahden met-rin korkeudella. Yleiskoulutus henkilöille, jotka työskentelevät telineillä enintään yhdeksän metrin korkeudella. Erikoiskoulutus henkilöille, jotka työskentelevät monimutkaisemmilla telineillä kuin edellä mainitut telineet.  
Työympäristöorganisaatio
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU/TYÖYMPÄRISTÖVALTUUTETTU
Sekä työnantajat että työntekijät tekevät työtä hyvän työympäristön luomi-seksi.
Ammattiliitto voi valita yhden työntekijöistä edustamaan kaikkia työntekijöitä. Kyseistä henkilöä kutsutaan työsuojeluvaltuutetuksi. Työsuojeluvaltuutetulla on työsuojelukysymyksissä etusija suhteessa työnantajiin.
Työympäristölaissa työsuojeluvaltuutetulle on annettu useita valtuuksia: oi-keus osallistua työympäristön olosuhteita koskeviin neuvotteluihin, oikeus kouluttautua, oikeus osallistua uusien tilojen ja muutettavien tilojen suunnitteluun jne. Myös opiskelijat voivat vaikuttaa jossain määrin työympäristöönsä. Jos työhön liittyy välitön tai vakava hengenvaara tai terveysriski eikä työnantaja poista heti riskiä, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ siihen asti, kunnes Ruotsin työympäristövirasto ottaa asiaan kantaa.
Rakennuttaja nimittää rakennustyöympäristökoordinaattorin suunnittelu- ja projektointivaihetta varten (BAS-P) ja rakennustyöympäristökoordinaattorin työn toteutusvaihetta varten (BAS-U). Rakennustyöympäristökoordinaattorit voivat olla fyysisiä tai juridisia henkilöitä (yrityksiä).
BAS = byggarbetsmiljösamordnare eli rakennustyöympäristökoordinaattorit voidaan jakaa kahteen luokkaan:
BAS-P = suunnittelu- ja projektointivaiheen rakennustyöympäristökoordinaattorit
BAS-U = rakennus- ja asennusvaiheen rakennustyöympäristökoordinaattorit
Ammattiliitot
Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet eli Byggnads on rakennus- ja asen-nusalan työntekijöiden organisaatio. Jos työskentelet tai opiskelet jollakin alalla, jolla toimimme, voit liittyä jäseneksi. Byggnadsin tehtävänä on ajaa liiton jäsenten etuja työmarkkinoilla ja yleisesti yhteiskunnassa. Byggnads auttaa jäseniään saavuttamaan neuvotteluissa hyvät työehdot, hyvän palkkatason ja hyvät työajat. Jäsenenä sinua suojaavat liiton jäsenvakuutukset. Jos työnantajasi kuuluu työehtosopimuksen piiriin, suojanasi ovat myös sopimusvakuutukset.
Vakuutukset
Laki vaatii työnantajaa ottamaan työntekijälle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.
Linkit
SOS-hälytys: http://www.sosalarm.se/
Punainen risti: http://www.redcross.se/
Ruotsin myrkytystietokeskus: http://www.giftinformation.se/
Rikosuhripäivystys: http://www.boj.se/
Ruotsin työympäristövirasto: http://www.av.se/
Työturvallisuuskortti: http://www.ssg.se/SSG-Entre/
Svenska byggnadsarbetareförbundet,
Byggnads: http://www.byggnads.se/
Tulityö: http://www.hetaarbeten.se/
Tunnistekortti: http://www.id06.se/om_id06
Rakennusalan ammattilautakunta: http://www.byn.se