Arbeidssikkerhet i Norge

 
Allmenne alarmnummer
SOS ALARM 112
112 er et særskilt nødnummer som du kan ringe fra fast eller mobil telefon uansett hvor du er i Sverige. Oppringningen vil bli besvart av en SOS-operatør på en av våre SOS-sentraler som vil sende den hjelpen som er nødvendig.
Når oppringningen er besvart, vil SOS-operatøren stille følgende spørsmål:
• Hva har hendt?
• Hvor har det hendt?
• Hvilket nummer ringer du fra?
OM 113 13
Til 113 13 kan allmennheten ringe når man vil ha informasjon om alvorlige ulykker så som en stor trafikkulykke eller brann, eller ved kriser så som større stormer, oversvømmelser eller sykdomsutbrudd. Allmennheten skal også via tjenesten kunne gi informasjon om alvorlige ulykker og kriser.
GIFTINFORMATIONSCENTRAL
Ring 112 ved inntruffet forgiftning og be om Giftinformasjon – døgnet rundt. De svarer på spørsmål om akutte forgiftninger og gir råd om egnet behand-ling ved inntruffet forgiftning. Telefonrådgivningen er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt, for allmennheten og sykepleien i hele landet. Når du ringer til oss, får du snakke direkt med en spesialutdannet apoteker.
Ring 08-331231 i mindre presserende tilfeller døgnet rundt. Allmenne og fo-rebyggende spørsmål om akutte forgiftninger besvares på dagtid. Sykepleien har tilgang til spesielle numre.
 
Sertifikat og tillatelse
LEGITIMASJONSKORT ID06
ID06 – Obligatorisk ID- og fremmøterapportering på byggarbeidsplassen. Gjennom forvarsel, obligatorisk legitimasjonsplikt og fremmøterapportering blir det vanskeligere for uvedkommende å oppholde seg på byggarbeidsp-lassen. Formålet med ID06 er fremfor alt å forvanske svart arbeid og økono-misk kriminalitet. Bær alltid med deg ditt ID06-autorisasjonskort og oppbevar det på en sikker måte. Venn deg også til alltid å ha med deg gyldig legitima-sjon.
 
SIKKERHETSOPPLÆRING – SSG ENTRE
SSG Entre er en sikkerhetsopplæring for entreprenører i industrien. En ent-reprenør er en person som er ansatt i et entreprenørfirma for å utføre det ar-beidet som entreprenørfirmaet har avtale med industrien om. Det er Sveriges i særklasse mest populære sikkerhetsopplæring, og i Sverige stiller mange bedrifter krav til at deres entreprenører skal kunne oppvise et SSG Entrepass for arbeid. SSG ENTRE SUOMI SSG samarbeider med Arbetarskyddscentralen i Finland. Samarbeidet har ført til et tilbud som innebærer at de som innehar det finske arbeidssikker-hetskortet, kan gjennomføre SSG Entre til redusert pris, og på tilsvarende måte gir SSG Entre innpass til flere finske anlegg.
 
SERTIFIKAT FOR VARMEARBEID
Hvis det arbeidet som skal utføres, oppfattes som brannfarlig, kreves kompe-tanse og opplæring. Varmearbeideren skal alltid ha et gyldig sertifikant for varmarbeid.
 
ARBEID PÅ VEI 1 OG 2
Opplæringen Arbete och säkerhet på väg kreves for deg som oppholder deg på et veiarbeidsområde eller arbeider på vei der Trafikverket er veiforvalter. Kurset gir deg nødvendige kunnskaper for å kunne utføre ditt arbeid på en sikker måte for deg, dine arbeidskamerater og alle trafikanter. Nivå 1 er laveste kompetansenivå. Alle som er innom et veiarbeidsområde, må ha kompetansenivå 1. Nivå 2 er obligatorisk for alle som skal utføre arbeider som Trafikverket har bestilt. Det gjelder kompetansekrav for førere av alle slags veivedlike-holdskjøretøy, service- og arbeidskjøretøy.
 
FØRSTEHJELP
En opplæring i førstehjelp gir deg kunnskaper i hvordan du hjelper noen ved en akutt sykdomstilstand eller ved en ulykke med personskader til profesjonell hjelp kommer.
 Du lærer å vurdere situasjonen, ringe 112, legge noen i stabilt sideleie, hjer-te- og lungeredning, sikre åpne luftveier, stoppe blødninger og legge banda-sje på åpne sår, forebygge ulykker, hvordan man tar hånd om akutte syk-dommer som slag, hjerteinfarkt og allergier samt gi noen en første psykoso-sial støtte. Kortet gjelder i 3 år.
 
Introduksjon
Introduksjon på arbeidsplassen, der formålet er at arbeidstageren får tilstrek-kelig veiledning i en ny oppgave, jobbaktiviteter, verktøy og sikkerhet på ar-beidsplassen. Ansvaret for introduksjonen har alltid en veileder.
 
Personlig verneutstyr
Vernehjelm og vernesko skal brukes hvis det ikke er åpenbart at det er unødvendig. Annet personlig verneutstyr, f.eks.
• øye-, hørsel- og pustevern
• fall- og hodevern
• verneklær
• vernehansker
• flytevester skal brukes når det trengs.
I første rekke skal risikoen begrenses gjennom tekniske eller organisatoriske tiltak. Tekniske tiltak kan for eksempel være punktutsug, fallvernrekkverk og avskjerming av støv. Organisatoriske tiltak kan for eksempel være begrens-ning av eksponeringstid og arbeidsrotasjon. Personlig verneutstyr velges først når man ikke kan begrense eller unngå risikoen på annen måte.
 
Stillaser
Særskilt informasjon for dem som arbeider med stillaser med en høyde til ar-beidsplanet på høyst to meter. Allmenn opplæring for dem som arbeider med stillaser med høyst ni meter til arbeidsplanet. Særskilt opplæring egnet for dem som arbeider med mer kompliserte stillaser enn de som nevnes ovenfor.
 
Arbeidsmiljøorganisasjon
VERNEOMBUD/ARBEIDSMILJØOMBUD
Både arbeidsgiver og ansatte skal arbeide for et godt arbeidsmiljø. Fagforeningen kan velge ut en av de ansatte som representant for alle ansatte. Den personen kalles verneombud. Verneombudet representerer arbeidstagerne i vernespørsmål. Verneombudet er i arbeidsmiljøloven sikret en rekke rettigheter: se dokumenter som angår forhold i arbeidsmiljøet, få opplæring, få delta ved planlegging av nye og endring av lokaler med mer. Også de som studerer, har til en viss grad mulighet til å påvirke sitt arbeidsmiljø. Hvis et arbeid innebærer umiddelbar og alvorlig fare for liv eller helse og arbeidsgiveren ikke omgående eliminerer risikoen, har verneombudet rett til å avbryte arbeidet i påvente av at Arbetsmiljöverket tar stilling til saken.
Byggherren skal utpeke en byggarbeidsmiljøkoordinator for planlegging og prosjektering («BAS-P») og en byggarbeidsmiljøkoordinator for utførelse av arbeidet («BAS-U»). Byggarbeidsmiljøkoordinatorer kan være fysiske eller juridiske personer (bedrifter).
BAS = byggarbeidsmiljøkoordinator, kan deles i to kategorier:
BAS-P = byggarbeidsmiljøkoordinator for planlegging og prosjektering
BAS-U = byggarbeidsmiljøkoordinator for utførelse av bygge- og anleggssar-beidet
 
Fagforbund
Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserer arbeidstagere i bygge- og anleggssektoren. Du som jobber eller studerer innenfor noen av våre virksomhetsområder, kan også bli medlem. Byggnads oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsmarke-det og i samfunnet som helhet. Byggnads hjelper medlemmer med å for-handle frem gode arbeidsvilkår med en anstendig lønn og gode arbeidstider. Som medlem har man medlemsforsikringer, og har arbeidsgiveren kollektivavtale, har du avtaleforsikringer.
Forsikringer Loven krever at arbeidsgiveren gir de ansatte en lovfestet ulykkesforsikring.
 
Lenker
SOS Alarm: http://www.sosalarm.se/
Røde Kors: http://www.redcross.se/
Giftinformationscentralen: http://www.giftinformation.se/
Brottsofferjouren: http://www.boj.se/
Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/
Arbetssäkerhets kort: http://www.ssg.se/SSG-Entre/
Svenska byggnadsarbetareförbundet, Byggnads: http://www.byggnads.se/
Varmarbeid: http://www.hetaarbeten.se/
ID-kort: http://www.id06.se/om_id06
Byggnadsindustrins yrkesnämnd: http://www.byn.se