Arbetssäkerhet i Sverige

 
Allmänna larmnummer SOS ALARM 112 112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil tlefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras aven SOS-operatör på en av våra SOS-centraler som kommer att sända den hjälp som är nöd-vändig. När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:
 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad ringer du från för nummer?

 • OM 113 13
  Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

  GIFTINFORMATIONSCENTRA
  L
  Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
  De svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behand-ling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare. Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och före-byggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid. Sjukvården har tillgång till speciella nummer. 2 3 2.

  Certifikat och tillstånd
  LEGITIMATIONSKORT ID06
  ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. Bär alltid med dig ditt ID06-behörighetskort och förvara det på ett säkert sätt. Ta även för vana att allid ha med dig en giltig legitimation.

  SÄKERHETSUTBILDNING - SSG ENTRE
  SSG Entre är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. En entreprenör är en person vilken är anställd på ett entreprenadföretag för att utföra det arbete som entreprenadföretaget avtalat med industrin om. Det är Sveriges i särklass populäraste säkerhetsutbildning och I Sverige ställer många företag krav på att deras entreprenörer skall kunna uppvisa ett SSG Entrepass för arbete.

  SSG ENTRE SUOMI
  SSG samarbetar med Arbetarskyddscentralen i Finland. Samarbetet har lett till ett erbjudande som innebär att de som innehar det finska arbetssäker-hetskortet kan genomföra SSG Entre till ett reducerat pris och på motsvaran-de sätt ger SSG Entre inträde till flera finska anläggningar.

  CERTIFIKAT FÖR HETA ARBETEN
  Om det arbetsmoment som ska utföras uppfattas som brandfarligt krävs kompetens och utbildning. Hetarbetaren ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

  ARBETE PÅ VÄG 1 OCH 2
  Utbildningen Arbete och säkerhet på väg är krav för dig som vistas på ett vägarbetsområde eller arbetar på väg där Trafikverket är väghållare. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt för dig, dina arbetskamrater och alla trafikanter.
  Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1. Nivå 2 är obligatorisk för alla som ska utföra arbeten som Trafikverket har upphandlat. Den avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunder-hållsfordon, service- och arbetsfordon. FÖRSTA HJÄLPEN
  En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att pro-fessionell hjälp anländer.
  Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar. och lägga för-band på öppna sår, förebygga olyckor, hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd. Kortet gäller i 3 år.

  Introduktion

  Introduktion på arbetsplatsen, vars syfte är att arbetstagaren får tillräcklig vägledning till en ny uppgift, jobbaktiviteter, verktyg och säkerhet på arbets-platsen. Ansvaret för introduktionen har alltid en handledare.

  Personlig skyddsutrustning

  Skyddshjälm och skyddskor ska användas om det inte är uppenbart att det är onödigt. Annan personlig skyddsutrustning, till exempel
 • Ögon-, hörsel- och andningsskydd
 • Fall- och huvudskydd
 • Skyddskläder
 • Skyddshandskar
 • Flytvästar

 • ska användas när det behövs.

  I första hand ska risken begränsas genom tekniska eller organisatoriska åt-gärder. Tekniska åtgärder kan till exempel vara punktutsug, fallskyddsräcken och avskärmning av buller. Organisatoriska åtgärder kan till exempel vara begränsning av exponeringstid och arbetsrotation. Personlig skyddsutrust-ning väljs först när man inte kan begränsa eller undvika risken på annat sätt.

  Ställningar
  Särskild information för de som arbetar med ställningar med en höjd till ar-betsplan av maximalt två meter.
  Allmän utbildning för de som arbetar med ställningar med högst nio meter till arbetsplan.
  Särskild utbildning lämplig för de som arbetar med mer komplicerade ställ-ningar än de som nämns ovan.

  Arbetsmiljöorganisation
  SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD
  Både arbetsgivare och anställda ska arbeta för en bra arbetsmiljö. Fackföreningen kan välja ut en av de anställda som representant för alla an-ställda. Den personen kallas skyddsombud. Skyddsombudet företräder ar-betstagarna i skyddsfrågor.
  Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter: att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att få delta vid planering av nya och ändring av lokaler med mera. Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgi-varen inte genast undanröjer risken har skyddsombudet rätt att avbryta arbe-tet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
  Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och pro-jekteringen (”BAS-P”) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (”BAS-U”). Byggarbetsmiljösamordnare kan vara fysiska eller juridis-ka personer (företag).
  BAS = byggarbetsmiljösamordnare, kan delas i två kategorier:
 • BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
 • BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och an-läggningsarbetet

  Fackförbund
  Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Du som jobbar eller studerar inom nå-got av våra verksamhetsområden kan också bli medlem.
  Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmark-naden och i samhället i stort. Byggnads hjälper medlemmar att förhandla fram bra arbetsvillkor med en schyst lön och bra arbetstider. Som medlem har man medlemsförsäkringar och har din arbetsgivare kollektivavtal har du avtalsförsäkringar.

  Försäkringar
  Lagen kräver att arbetsgivaren ger de anställda en lagstadgad olycksfalls-försäkring.

  Länkar
 • SOS Alarm: http://www.sosalarm.se/
 • Röda Korset: http://www.redcross.se/
 • Giftinformationscentralen: http://www.giftinformation.se/
 • Brottsofferjouren: http://www.boj.se/
 • Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/
 • Arbetssäkerhets kort: http://www.ssg.se/SSG-Entre/
 • Svenska byggnadsarbetareförbundet,
 • Byggnads: http://www.byggnads.se/
 • Heta arbeten: http://www.hetaarbeten.se/
 • ID-kort: http://www.id06.se/om_id06
 • Byggnadsindustrins yrkesnämnd: http://www.byn.se